Celem seminarium licencjackiego jest: 1) wskazanie zasad pisania prac naukowych, w tym zasad formułowania hipotez i tez naukowych; 2) nabycie umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych, danych ilościowych (dane statystyczne) i danych jakościowych (np. wywiady); 3) nabycie praktyki w publicznej prezentacji multimedialnej (przez platformę zdalnego nauczania); przygotowanie do pracy własnej w procesie badawczym (poziom licencjatu).

Cele przedmiotu: 1) uzyskanie wiedzy z zakresu polityki śródziemnomorskiej UE ( geneza, etapy rozwoju); 2) poznanie mechanizmów kształtowania południowego wymiaru UE; 3) analiza stosunków bilateralnych/multilateralnych UE-państwa południowej flanki Basenu Morza Śródziemnego (BMŚ); 4) zdobycie wiedzy na temat znaczenia państw południowej flanki BMŚ w wypełnianiu celów ogólnoświatowej, powszechnie akceptowanej strategii rozwoju tj. Agendy 2030; 4) nabycie umiejętności oceny stanu obecnych stosunków międzynarodowych w obszarze BMŚ  i ich interpretacji w świetle bieżących wydarzeń (zmiany granic UE czy „wiosny arabskiej” ).

Celem ćwiczeń jest analiza wybranych problemów wchodzących w zakres polityki bezpieczeństwa RP oraz przygotowanie studentów do prowadzenia dyskusji i krytycznego myślenia na temat bezpieczeństwa państwa RP.

Kurs składa się z  15 godzin ćwiczeń i jest przygotowany dla studentów studiów stacjonarnych.

Godziny i miejsce konsultacji: czwartki 9.35-11.05

Celem seminarium liecencjackiego (15 h) jest: 1) wskazanie zasad pisania prac naukowych, w tym zasad formułowania hipotez i tez naukowych; 2) nabycie umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych, danych ilościowych (dane statystyczne) i danych jakościowych (np. wywiady); 3) nabycie praktyki w publicznej prezentacji multimedialnej (przez platformę zdalnego nauczania).