Platforma Wirtualny Kampus

Wirtualny Kampus - platforma zdalnego nauczania (platform e-learningowa) funkcjonująca na UMCS, jest systemem informatycznym/aplikacją umożliwiającą realizację nauczania w formule zdalnej (na odległość). Integruje różne narzędzia zdalnej edukacji.

Platforma:

  • pełni rolę repozytorium materiałów dydaktycznych

  • stanowi medium komunikacyjne pomiędzy uczestnikami procesu edukacyjnego

  • prowadzącym zajęcia umożliwia zarządzanie materiałami dydaktycznymi, grupami użytkowników i procesem kształcenia

  • uczącym się zapewnia wirtualną osobistą przestrzeń kształcenia z narzędziami pracy, nauki i komunikacji.

 Platforma jest zaprojektowana i skonstruowana w taki sposób, aby:

•   nauczycielom umożliwić kompleksowe zarządzanie zasobami edukacyjnymi i procesem nauczania i uczenia się,

•   uczącym się zapewnić możliwość nauki w formule zdalnej w sposób atrakcyjny.

Platforma Wirtualny Kampus jest swoistą „wirtualną uczelnią” - wirtualnym środowiskiem kształcenia gromadzącym wszystkich uczestników procesu nauczania uniwersyteckiego. 

Podstawowe wymagania do korzystania z Wirtualnego Kampusu:

  • komputer /urządzenie mobilne

  • dostęp do Internetu

  • zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa/ aplikacja mobilna moodle

  • aktywne konto e-mail