Celem seminarium liecencjackiego (15 h) jest: 1) wskazanie zasad pisania prac naukowych, w tym zasad formułowania hipotez i tez naukowych; 2) nabycie umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych, danych ilościowych (dane statystyczne) i danych jakościowych (np. wywiady); 3) nabycie praktyki w publicznej prezentacji multimedialnej (przez platformę zdalnego nauczania).