Seminarium multimodalności w percepcji i komunikacji

  1. Percepcja ma charakter multisensoryczny – nasze zmysły tworzą system wzajemnie powiązanych procesów charakteryzowanych na poziomie psychologicznym, neurobiologicznym, fenomenologicznym. Elementem wiążącym jest ludzkie ciało (embodiment) wchodzące w interakcje ze światem (situatedness). Jak zmysły współdziałają ze sobą? Jakie konsekwencje ma utrata jednego ze zmysłów? Jak badać zaangażowanie zmysłów w poznanie (np. eye-tracking, motion capturing)? Jak modelować percepcję multisensoryczną? – to wybrane problemy do dyskusji.

  2. Komunikacja, z kolei, ma charakter polisemiotyczny – wykorzystujemy rozmaite środki wyrazu (język mówiony, pisany, obrazy statyczne, obrazy ruchome, gesty, etc.) w tworzeniu komunikatów. W tym kontekście można rozpatrywać przykładowe problemy: Jak rozmaite środki wyrazu łączą się (w filmach, ilustrowanych książkach, na stronach internetowych)? Jak modelować procesy komunikacji (np. Natural Language Processing)? Jak – wykorzystując polisemiotyczność – wspierać procesy uczenia się lub edukowania?

  3. Powyższe aspekty funkcjonowania człowieka w świecie traktuję w moich badaniach jako dwie strony jednego złożonego zjawiska: poznania multimodalnego. Na seminarium zapraszam Państwa zainteresowanych zaangażowaniem w badania nad perspektywą teoretyczną, empiryczną lub obliczeniową multimodalności poznania.

Termin seminarium: czwartek, 9:40-11:10

Seminarium multimodalności w percepcji i komunikacji

  1. Percepcja ma charakter multisensoryczny – nasze zmysły tworzą system wzajemnie powiązanych procesów charakteryzowanych na poziomie psychologicznym, neurobiologicznym, fenomenologicznym. Elementem wiążącym jest ludzkie ciało (embodiment) wchodzące w interakcje ze światem (situatedness). Jak zmysły współdziałają ze sobą? Jakie konsekwencje ma utrata jednego ze zmysłów? Jak badać zaangażowanie zmysłów w poznanie (np. eye-tracking, motion capturing)? Jak modelować percepcję multisensoryczną? – to wybrane problemy do dyskusji.

  2. Komunikacja, z kolei, ma charakter polisemiotyczny – wykorzystujemy rozmaite środki wyrazu (język mówiony, pisany, obrazy statyczne, obrazy ruchome, gesty, etc.) w tworzeniu komunikatów. W tym kontekście można rozpatrywać przykładowe problemy: Jak rozmaite środki wyrazu łączą się (w filmach, ilustrowanych książkach, na stronach internetowych)? Jak modelować procesy komunikacji (np. Natural Language Processing)? Jak – wykorzystując polisemiotyczność – wspierać procesy uczenia się lub edukowania?

  3. Powyższe aspekty funkcjonowania człowieka w świecie traktuję w moich badaniach jako dwie strony jednego złożonego zjawiska: poznania multimodalnego. Na seminarium zapraszam Państwa zainteresowanych zaangażowaniem w badania nad perspektywą teoretyczną, empiryczną lub obliczeniową multimodalności poznania.

Termin seminarium: wtorek, 13:00-14:30

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z wybranymi teoriami wyjaśniającymi pochodzenie zdolności do posługiwania się znakami i językiem (m.in. Bickerton, Tomasello, Donald). Omówione zostaną badania nad zwierzętami oraz nad rozwojem semiotyczno-językowym dzieci. Na pochodzenie języka spojrzymy z perspektywy ewolucyjnej (filogenetycznej) i rozwojowej (ontogenetycznej). W ramach tej ostatniej omówiony zostanie również proces akwizycji językowej. Szczególną uwagę poświęcimy procesom komunikacji angażującym znaki i język.

Ostatecznie poruszymy współczesną problematykę badań nad wyłanianiem się systemów znaków i komunikacji w grupach robotów.
W trakcie konwersatorium studenci zapoznają się z tekstami źródłowymi dotyczącymi pochodzenia zdolności semiotycznych i będą mieli okazję przedyskutować wybrane teorie, argumenty je wspierające i wiarygodność tych argumentów.

Sylabus: kliknij

The goal of the course is to familiarize students with the emerging field of cognitive semiotics (CS), which combines theories, methods and findings from cognitive science, semiotics and linguistics in investigations of the multifaceted concept of meaning. The course has four themes: (1) introducing CS and providing a general overview of major concepts, methods and fields of inquiry; (2) human bio-cultural evolution, focusing on what allowed unique characteristics in the animal kingdom, cumulative cultural evolution, and eventually language, pictures, and other complex semiotic resources; (3) semiotic development, focusing on the parallel development of speech and gesture, as well as the mostly alternative development of pictorial meaning ; (4) Iconicity, manifested both in pictures, gestures, and other visual means of communication, which has been hotly debated in semiotics, and in phenomena of linguistic semantics such as “sound symbolism” that have remained controversial, and where the cognitive-semiotic approach can offer new insights.