W trakcie zajęć studenci zapoznają się z wybranymi teoriami wyjaśniającymi pochodzenie zdolności do posługiwania się znakami i językiem (m.in. Bickerton, Tomasello, Donald). Omówione zostaną badania nad zwierzętami oraz nad rozwojem semiotyczno-językowym dzieci. Na pochodzenie języka spojrzymy z perspektywy ewolucyjnej (filogenetycznej) i rozwojowej (ontogenetycznej). W ramach tej ostatniej omówiony zostanie również proces akwizycji językowej.