W ramach zajęć studenci pogłębiają wiedzę w zakresie teorii i metodologii badań kulturowych oraz poszerzają umiejętności związane z prowadzeniem samodzielnej pracy badawczej, poszukiwaniem materiałów źródłowych, formułowaniem tez i pytań badawczych, tworzeniem aparatu naukowego oraz konstruowaniem koncepcji projektu badawczego.

W ramach zajęć prezentowane będą podstawowe zagadnienia dotyczące badań kulturowych, w tym zarówno ujęcia teoretyczne, jak też metody badawcze stosowane w obszarze nauk o kulturze, z wykorzystaniem przykładów konkretnych projektów badawczych.


Podczas zajęć studenci zdobywają wiedzę dotyczącą procesu kształtowania się fotografii jako odrębnej, samodzielnej dziedziny sztuki, w szerokim kontekście przemian historycznych i kulturowych końca XIX i XX wieku. Dzieje rozwoju techniki fotograficznej oraz koncepcji teoretycznych dotyczących malarstwa i fotografii w tym okresie są punktem wyjścia do podejmowania analiz wybranych prac fotograficznych, a tym samym do pogłębiania kompetencji związanych ze świadomym i krytycznym uczestnictwem we współczesnej kulturze wizualnej.

W ramach zajęć studenci zdobywają wiedzę w zakresie teorii i metodologii badań kulturowych oraz nabywają umiejętności związane z prowadzeniem samodzielnej pracy badawczej, poszukiwaniem materiałów źródłowych, formułowaniem tez i pytań badawczych, tworzeniem aparatu naukowego oraz konstruowaniem koncepcji projektu badawczego.

W ramach wykładu prezentowane są podstawowe zagadnienia dotyczące badań kulturowych, w tym przede wszystkim główne ujęcia teoretyczne oraz metody badawcze stosowane w obszarze nauk o kulturze. Kwestie te są omawiane na polu teoretycznym a także z wykorzystaniem przykładów konkretnych projektów badawczych (w formie studiów przypadku).