W ramach zajęć studenci poznają podstawowe zagadnienia dotyczące historii Holokaustu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii odnoszących się do pamięci o przeszłości i form dyskursu pamięci w kontekście określonych uwarunkowań historycznych, społecznych, kulturowych. Prezentowane są także zagadnienia dotyczące historii oraz społecznego i kulturowego wymiaru problematyki upamiętniania Holokaustu w odniesieniu do działalności różnego typu instytucji zajmujących się upamiętnianiem, a także kwestie dotyczące różnych form upamiętniania (pomniki, kontr-pomniki, działania edukacyjne) - zarówno w kontekście działań prowadzonych na świecie, jak też w odniesieniu do Lublina i regionu lubelskiego.

Podczas zajęć studenci zdobywają wiedzę dotyczącą procesu kształtowania się fotografii jako odrębnej, samodzielnej dziedziny sztuki, w szerokim kontekście przemian historycznych i kulturowych końca XIX i XX wieku. Dzieje rozwoju techniki fotograficznej oraz koncepcji teoretycznych dotyczących malarstwa i fotografii w tym okresie są punktem wyjścia do podejmowania analiz wybranych prac fotograficznych, a tym samym do pogłębiania kompetencji związanych ze świadomym i krytycznym uczestnictwem we współczesnej kulturze wizualnej.

W ramach zajęć studenci zdobywają wiedzę w zakresie teorii i metodologii badań kulturowych oraz nabywają umiejętności związane z prowadzeniem samodzielnej pracy badawczej, poszukiwaniem materiałów źródłowych, formułowaniem tez i pytań badawczych, tworzeniem aparatu naukowego oraz konstruowaniem koncepcji projektu badawczego.

W ramach wykładu prezentowane są podstawowe zagadnienia dotyczące badań kulturowych, w tym przede wszystkim główne ujęcia teoretyczne oraz metody badawcze stosowane w obszarze nauk o kulturze. Kwestie te są omawiane na polu teoretycznym a także z wykorzystaniem przykładów konkretnych projektów badawczych (w formie studiów przypadku).


W ramach zajęć studenci zdobywają wiedzę w zakresie teorii i metodologii badań kulturowych oraz nabywają umiejętności związane z prowadzeniem samodzielnej pracy badawczej, poszukiwaniem materiałów źródłowych, formułowaniem tez i pytań badawczych, tworzeniem aparatu naukowego oraz konstruowaniem koncepcji projektu badawczego. W ramach konwersatorium, będącego uzupełnieniem wykładu, studenci w sposób bardziej szczegółowy poznają zasady związane z prowadzeniem pracy badawczej i przygotowywaniem pisemnych rozpraw naukowych.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi historii oraz społecznego i kulturowego wymiaru Holokaustu, wprowadzenie w zagadnienia dotyczące źródeł do badań nad Holokaustem a także omówienie najważniejszych zagadnień metodologicznych z uwzględnieniem wieloaspektowości i interdyscyplinarnego charakteru tego rodzaju badań.

W czasie zajęć studenci będą mogli zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi współczesnych instytucji kultury, w tym w szczególności różnych modeli i form prowadzenia działalności kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji działających w Lublinie i na Lubelszczyźnie. Szerszy kontekst dla podejmowanych zagadnień tworzą współczesne teorie i koncepcje odnoszące się do pracy instytucji kultury.

Podczas zajęć studenci poznają kluczowe pojęcia i podstawowe zagadnienia związane z problematyką historii sztuki, począwszy od starożytności aż do  współczesności. Podjęte zostaną także kwestie dotyczące metodologii badań w obszarze historii sztuki oraz kwestie relacji i wzajemnych powiązań historii sztuki z innymi dyscyplinami współczesnej nauki. Celem zajęć jest nie tylko poszerzanie wiedzy o sztuce ale także kształtowanie zainteresowań w obszarze szeroko rozumianej sfery działań artystycznych, szczególnie w odniesieniu do sztuki współczesnej w ramach której wykorzystywane są nowoczesne technologie.

Podczas zajęć studenci poznają kluczowe pojęcia i podstawowe zagadnienia związane z problematyką historii sztuki, począwszy od starożytności aż do  współczesności. Podjęte zostaną także kwestie dotyczące metodologii badań w obszarze historii sztuki oraz kwestie relacji i wzajemnych powiązań historii sztuki z innymi dyscyplinami współczesnej nauki.

Konwersatorium stanowi uzupełnienie wykładu. W ramach tych zajęć pogłębiana jest problematyka dotycząca społecznych i historycznych uwarunkowań zjawisk artystycznych, rozwijane są także umiejętności w zakresie świadomego patrzenia na dzieła sztuki poprzez opisywanie, analizowanie i osadzanie w szerszym kontekście kulturowym dzieł malarskich i rzeźbiarskich i rzeźbiarskich oraz obiektów architektonicznych.

W ramach konsultacji studenci mogą prowadzić rozmowy telefoniczne, video-czaty na platformie Wirtualny Kampus (po wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu terminu) lub kontaktować się za pośrednictwem poczty elektornicznej

W ramach prowadzonych spotkań, opiekun roku będzie omawiał ze studentami bieżące zagadnienia i kwestie organizacyjne. Na forum tym wspólnie dyskutowane (i rozwiązywane) będą także pojawiające się problemy.