Celem modułu jest praktyczne poznanie oryginalnych i innowacyjnych metod planowania i realizowania indywidualnych i zespołowych projektów animacyjnych oraz twórczego rozwiązywania pojawiających się w tym procesie problemów. Zagłębianie orientacji w formach i technikach animacji kultury oraz kształtowanie umiejętności pracy własnej i pracy zespołowej, a także współpracy studentów przy realizacji projektów kulturalnych (komunikowania się, twórczego myślenia, podejmowania odpowiedzialności).   Przedmiot integruje i pogłębia wiedzę szczegółową z zakresu teorii i praktyki animacji kultury oraz umiejętności niezbędnych w realizacji animacyjnych działań kulturalnych zorientowanych na profesjonalizm i innowacyjność. Zadaniem przedmiotu nie jest dostarczenie studentom gotowych sposobów postępowania o uniwersalnej przydatności, ale raczej pobudzenie do samodzielnego kreowania własnego warsztatu metodycznego oraz koncepcji swojej roli w instytucji kultury i środowiska działań kulturalnych. Założeniem opartym na licznych doświadczeniach jest przekonanie, że pewne zmiany społeczne i zmiany postaw ludzi wymagają wciągnięcia do współpracy samej zainteresowanej osoby  i środowiska, które powinno współdziałać z animatorem w rozwiązaniu konkretnych problemów społeczno – kulturalnych.

Podstawowe cele i zadania przedmiotu sprowadzają się do zapoznania studentów z pedagogiką kultury jako kierunkiem i subdyscypliną
pedagogiczną, a w szczególności z jej założeniami filozoficznymi i metodologicznymi oraz koncepcjami wybitnych jej reprezentantów a
także ważnymi dla niej zagadnieniami edukacji kulturalnej w perspektywie historycznej i współczesnej. Zajęcia odwołują się do ogólnej
wiedzy pedagogicznej, obejmują swym zakresem treści związane z pojęciem kultura, poszukują powiązań z innymi dyscyplinami
humanistycznymi, porządkują wiedzę na temat wartości oraz rozwijają postawę krytyczną wobec idei i poglądów a także umacniają
otwartość i tolerancją wobec "Innych".

Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmami zarządzania działalnością kulturalną/artystyczną oraz
przygotowanie do realizacji przedsięwzięć w tym sektorze działalności, a także wdrożenie ich do niezbędnego łączenia myślenia
humanistycznego/artystycznego z ekonomicznym. Stąd wśród treści programowych znajduje się poznanie podstawowych terminów,
koncepcji i strategii oraz kluczowych problemów i dylematów zarządzania działalnością kulturalną, a także aktualnych opracowań
naukowych, raportów z badań i aktów prawnych z tego zakresu. Szczególny nacisk kieruje się na stymulowanie myślenia i działania
strategicznego i innowacyjnego oraz uwrażliwienie studentów na wspomaganie rozwoju osoby i wspólnoty jako grupy opartej na więzach,
sprzyjającej pozytywnym przemianom społecznym. Jednocześnie realizowane treści mają skłonić studentów do indywidualnej refleksji nad
poszczególnymi obszarami współczesnej działalności kulturalnej oraz wykorzystania elementów analizowanej rzeczywistości w
konstruowaniu autorskiej koncepcji nowoczesnego zarządzania wybraną sferą kultury/sztuki.

Przedmiot ma na celu zapoznanie z podstawowymi sposobami kształtowania polityki kulturalnej we współczesnej Polsce i innych krajach europejskich, w szczególności unijnych o różnym stopniu rozwoju gospodarczego, odmiennym systemie politycznym oraz tradycji. Przybliża przede wszystkim założenia teoretyczne ( zgodnie z ogólnymi tendencjami rozwoju społeczeństwa, uwarunkowane ideologią i zasięgiem teorii kultury), definiuje cele i zadania oraz system metod i instrumentów służących do realizacji założonych celów i zadań. Umożliwia orientację w literaturze dotyczącej polityki kulturalnej oraz zachęca do refleksji nad cechami wspólnymi wielu systemów kulturowych różnych społeczeństw a także sposobami ich funkcjonowania, a co za tym idzie - optymalizacją podejmowanych działań animacyjnych.

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami dotyczącymi animacji kultury, jej przesłankami powstania, kierunkami kształtowania się, różnymi uwarunkowaniami, swoistością paradygmatu (na tle innych paradygmatów działalności społeczno-kulturalnej), elementami strukturalnymi z modelowymi realizacjami działań animacyjnych, dylematami w jakie jest uwikłana w różnych krajach unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej rzeczywistości. Ma usystematyzować wiedzę studenta w zakresie działalności animacyjnej wybranych środowiskach i grupach społecznych oraz umożliwić orientację w dostępnej literaturze przedmiotu - i w ten sposób zachęcić do samodzielnego studiowania oraz samodoskonalenia kompetencji animacyjnych.

Przedmiot ma na celu zapoznanie z podstawowymi sposobami kształtowania polityki kulturalnej we współczesnej Polsce i innych krajach europejskich, w szczególności unijnych o różnym stopniu rozwoju gospodarczego, odmiennym systemie politycznym oraz tradycji. Przybliża przede wszystkim założenia teoretyczne ( zgodnie z ogólnymi tendencjami rozwoju społeczeństwa, uwarunkowane ideologią i zasięgiem teorii kultury), definiuje cele i zadania oraz system metod i instrumentów służących do realizacji założonych celów i zadań. Umożliwia orientację w literaturze dotyczącej polityki kulturalnej oraz zachęca do refleksji nad cechami wspólnymi wielu systemów kulturowych różnych społeczeństw a także sposobami ich funkcjonowania, a co za tym idzie - optymalizacją podejmowanych działań animacyjnych.

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami dotyczącymi animacji kultury, jej przesłankami powstania, kierunkami kształtowania się, różnymi uwarunkowaniami, swoistością paradygmatu (na tle innych paradygmatów działalności społeczno-kulturalnej), elementami strukturalnymi z modelowymi realizacjami działań animacyjnych, dylematami w jakie jest uwikłana w różnych krajach unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej rzeczywistości. Ma usystematyzować wiedzę studenta w zakresie działalności animacyjnej wybranych środowiskach i grupach społecznych oraz umożliwić orientację w dostępnej literaturze przedmiotu - i w ten sposób zachęcić do samodzielnego studiowania oraz samodoskonalenia kompetencji animacyjnych.