Multimedia są to środki przekazu informacji. Obecnie mamy do czynienia z różnymi ich odmianami. Ta różnorodność dotyczy przede wszystkim informacji (rodzaj, semantyka, treść), formy przekazu (reprezentacja i jakość), i zróżnicowanie środków (technologia, skala, zasady). Istotnym elementem jest synchronizacja przekazywanych strumieni informacji ich wzajemna zależność treściowa, komplementarność wobec siebie. Połączenie kilku strumieni, w jeden przekaz informacji powinno, dać efekt synergii. Na czym polega atrakcyjność multimediów? Wydaje się, że z szybkiego dostępu do wielu źródeł informacji oraz z cały czas doskonalonych technologii odtwarzania i prezentacji informacji, możliwości gromadzenia zbiorów, wymiany, edycji i upowszechniania własnych źródeł informacji. Dotychczasowe ograniczenia i bariery znikają i otwierają się wciąż nowe szanse na rozwój, współpracę i aktywny udziału w życiu świata. To jest po prostu atrakcyjne.


Wiek XXI sprzyja przemianom mediów, które pojawiły się wcześniej: fotografii, fonografii, filmowi. Rozwój mediów, odmiennych od znanych wcześniej tradycyjnych przekazów słownych i obrazowych, ich intensywna obecność w społecznej przestrzeni, wszystko to wpłynęło na zasadniczą zmianę doświadczeń komunikacyjnych uczestników kultury.


Kurs: ogólne informacje

Edukacja medialna jest to kształtowanie zdolności do analizy, oceniania, wartościowania i tworzenia komunikatów medialnych.
Edukacja medialna zajmuje się procesem dydaktyczno-wychowawczym we wszystkich formach kształcenia, dokształcania i samokształcenia oraz metodyki kształcenia medialnego i informatycznego i technologii kształcenia.
• Przygotowanie do odbioru mediów ma dwa wymiary:
kompetencje medialne, w jakie powinien być wyposażony każdy współczesny człowiek,
kompetencje intelektualne np. krytyczny odbiór informacji.
• Obszary edukacji medialnej:
1. kognitywistyczna teoria komunikacji medialnej, obejmująca całokształt problemów związanych z odbiorem komunikatów medialnych przez mózg człowieka, w tym problemy oddziaływania technologii na widzenie rzeczywistości przez odbiorców,
2. teorię i praktykę kultury masowej, poświęconą problemom tworzenia oraz funkcjonowania kultury masowej,
3. technologię informacyjną, zajmującą się narzędziową stroną zbierania, przetwarzania oraz prezentowania informacji przez człowieka,
4. metodykę kształcenia medialnego, uczącą, jak przygotować nauczyciela do stosowania mediów.


Kurs dotyczy wybranych zaawansowanych funkcji MS Office dla edytora tekstu WORD. W związku z tym, że studenci wykorzystują edytor tekstu WORD w codziennej pracy, dlatego przeprowadzimy ćwiczenie kilku wybranych funkcji potrzebnych dla prawidłowego formatowania i edycji tekstu. 

Ćwiczenie jest indywidualne, co oznacza, że każdy uczestnik Kursu musi sam i ze swoim tekstem przeprowadzić całą procedurę. W Kursie znajdziecie Państwo bardzo szczegółowa instrukcję przeprowadzenia ćwiczenia. Uwaga: ważne jest aby praca była sporządzona precyzyjnie, zgodnie z zaleceniami.