Kurs obejmuje 15 godzin wykładu wprowadzającego studentów w problematykę towaroznawstwa. Zagadnienia omawiane na wykładzie dotyczą zakresu towaroznawstwa, szeroko rozumianego oznaczania towarów i ich opakowań, praw i obowiązków konsumenta oraz sprzedawcy, metod przedłużania wartości użytkowej towarów żywnościowych.

Celem kursu jest przedstawienie słuchaczom społecznego wymiaru towaroznawstwa.

Kurs jest platformą dla prowadzącego oraz studentów zapisanych na przedmiot służącą przekazywaniu materiałów, dyskusji oraz sprawdzaniu wiedzy słuchaczy.

Kurs jest platformą dla seminarzystów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunku logistyka w roku akademickim 2020/2021.

Kurs obejmuje 15 godzin ćwiczeń wprowadzających studentów w problematykę opakowań oraz zagadnienia związane z jakością i bezpieczeństwem żywności, oraz znakowania żywności. Studenci mają do wykonania dwie prace pisemne na ocenę.

Students will learn about safety issues in the food supply chain. The course will cover: (1) the concept of food supply chain integrity; (2) the importance of consumer protection; (3) differences between food safety and food security; (4) the problem of mislabelling; (5) the drivers of food integrity in the EU.

W pierwszym semestrze seminarium (II rok I stopień) student pozna zasady pisania pracy licencjackiej, wspólnie z promotorem sformułowany zostanie tytuł pracy, sporządzony powinien być jej plan. Student powinien zapoznać się z pierwszymi pozycjami literatury, z których będzie korzystał podczas pisania pracy licencjackiej.

W ostatnim semestrze seminarium licencjackiego (III rok I stopień) studenci finalizują przygotowanie pracy dyplomowej. Przewidywany termin obrony to lipiec 2020 r.

Na zajęciach student zapozna się z problematyką fałszowania żywności w ujęciu ekonomicznym, w tym z zagadnieniami bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa żywnościowego, wielowymiarowości pojęcia żywności, koncepcją food integrity, problematyką znakowania żywności i systemowym podejściem do zapobiegania celowym i przypadkowym zagrożeniom bezpieczeństwa żywności, a także z zagadnieniem terroryzmu żywnościowego.