Kurs jest platformą dla prowadzącego oraz studentów zapisanych na przedmiot służącą przekazywaniu materiałów, dyskusji oraz sprawdzaniu wiedzy słuchaczy.

Kurs jest platformą dla seminarzystów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunku logistyka w roku akademickim 2020/2021.

Kurs obejmuje 15 godzin ćwiczeń wprowadzających studentów w problematykę opakowań oraz zagadnienia związane z jakością i bezpieczeństwem żywności, oraz znakowania żywności. Studenci mają do wykonania dwie prace pisemne na ocenę.

Kurs obejmuje 15 godzin wykładu wprowadzającego studentów w problematykę towaroznawstwa. Zagadnienia omawiane na wykładzie dotyczą zakresu towaroznawstwa, szeroko rozumianego oznaczania towarów i ich opakowań, praw i obowiązków konsumenta oraz sprzedawcy, metod przedłużania wartości użytkowej towarów żywnościowych.

Students will learn about safety issues in the food supply chain. The course will cover: (1) the concept of food supply chain integrity; (2) the importance of consumer protection; (3) differences between food safety and food security; (4) the problem of mislabelling; (5) the drivers of food integrity in the EU.

W pierwszym semestrze seminarium (II rok I stopień) student pozna zasady pisania pracy licencjackiej, wspólnie z promotorem sformułowany zostanie tytuł pracy, sporządzony powinien być jej plan. Student powinien zapoznać się z pierwszymi pozycjami literatury, z których będzie korzystał podczas pisania pracy licencjackiej.

W ostatnim semestrze seminarium licencjackiego (III rok I stopień) studenci finalizują przygotowanie pracy dyplomowej. Przewidywany termin obrony to lipiec 2020 r.

Na zajęciach student zapozna się z problematyką fałszowania żywności w ujęciu ekonomicznym, w tym z zagadnieniami bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa żywnościowego, wielowymiarowości pojęcia żywności, koncepcją food integrity, problematyką znakowania żywności i systemowym podejściem do zapobiegania celowym i przypadkowym zagrożeniom bezpieczeństwa żywności, a także z zagadnieniem terroryzmu żywnościowego.