Zasadniczym celem przedmiotu jest zbudowanie podstaw wiedzy z chemii nieorganicznej na poziomie akademickim ze szczególnym uwzględnieniem tych zagadnień, które będą fundamentem do dobrego zrozumienia dalszych modułów/przedmiotów realizowanych w planie studiów. Ugruntowanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej otrzymywania i właściwości fizykochemicznych substancji nieorganicznych oraz wielokierunkowe podejście do nieorganicznych substancji chemicznych jako związków chemicznych o określonej strukturze, wykazujących zależności pomiędzy budową chemiczną a właściwościami fizykochemicznymi.

Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi informacjami dotyczącymi wody i związków mineralnych (właściwości fizykochemiczne oraz funkcje wody, aktywność wody); roli makro i mikroelementów w procesach biologicznych - w tym związków zawierających fosfor, azot, siarkę oraz mechanizmy ich funkcjonowania. Omówione zostaną makro- i mikroelementy występujące w glebie (czynniki wpływające na dostępność i rozmieszczenie makro- i mikroelementów w glebie), wodzie i żywności, skutki niedoboru/nadmiaru makro- i mikroelementów dla podstawowych gatunków roślin ogrodniczych. Ważniejsze makro- i mikroelementy u życiu ludzi i zwierząt. Podjęty zostanie zagadnienie bezpiecznej, zdrowej, wzbogaconej, funkcjonalnej żywności oraz żywności specjalnego przeznaczenia.

Zasadniczym celem przedmiotu jest utrwalenie wiadomości związanych z metodami otrzymywania, właściwościami i zastosowaniem sody, produkcją szkła, budowlanymi materiałami wiążącymi, wyrobami węglowymi i grafitowymi, metodami syntezy związków azotowych (otrzymywanie amoniaku, kwas azotowego(V) i nawozów mineralnych), metodami syntezy kwasu fosforowego(V) i nawozów fosforowych, metodami syntezy kwasu siarkowego(VI), a także metodami syntezy NaOH i jego pochodnych. Omawiane będą także podstawy hydrometalurgii otrzymywania Cu(II) i Zn(II).

Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie z metodami otrzymywania, właściwościami i zastosowaniem sody, produkcją szkła, budowlanymi materiałami wiążącymi, wyrobami węglowymi i grafitowymi, metodami syntezy związków azotowych (otrzymywanie amoniaku, kwas azotowego(V) i nawozów mineralnych), metodami syntezy kwasu fosforowego(V) i nawozów fosforowych, metodami syntezy kwasu siarkowego(VI), a także metodami syntezy NaOH i jego pochodnych. Omawiane będą także podstawy hydrometalurgii otrzymywania Cu(II) i Zn(II).