Celem zajęć ze strategii ilościowej analizy danych jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę z zakresu statystycznej analizy danych pozyskanych na poszczególnych skalach pomiarowych: nominalnej, porządkowej, interwałowej oraz stosunkowej. Zakres zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące rozkładu danych, miar tendencji centralnej, miar zmienności (statystyka opisowa) oraz najważniejsze elementy wnioskowania statystycznego.

Celem seminarium magisterskiego w I semestrze jest opracowanie wprowadzenia teoretycznego w pracy magisterskiej, wraz ze sporządzeniem poprawnie zapisanej literatury, zgodnie z przyjętymi regułami zapisu bibliograficznego.

Celem seminarium magisterskiego w tym semestrze jest opracowanie części metodologicznej pracy magisterskiej, włącznie z przeprowadzeniem badań własnych.


Celem seminarium magisterskiego w tym semestrze jest opracowanie części metodologicznej pracy magisterskiej, włącznie z przeprowadzeniem badań własnych.