Wykład poświęcony jest teoretycznym zagadnieniom obrazujących przyczyny, formy i skutki internacjonalizacji z silnym akcentem na wymiar  kulturowy. Student poznaje zależności między cechami kultur narodowych a możliwościami umiędzynarodowienia działalności gospodarczej. Teoria przeplatana jest praktycznymi przykładami wyzwań i rozwiązań stosowanych w międzynarodowych przedsiębiorstwach i współpracy.

Celem wykładu jest zaprezentowanie zmian zachodzących w gospodarce od industrialnej do informacyjnej, procesów w niej zachodzących, zagrożeń powstających w wyniku uzależnienie od technologii,  przedstawienie istoty gospodarki sieciowej, specyfiki  zarządzania w sieci, współpracy  międzyorganizacyjnej, kreowanie wartości w sieci a także pomiaru efektywność sieci.

Wykład poświęcony jest teoretycznym zagadnieniom obrazujących przyczyny, formy i skutki internacjonalizacji z silnym akcentem na wymiar  kulturowy. Student poznaje zależności między cechami kultur narodowych a możliwościami umiędzynarodowienia działalności gospodarczej. Teoria przeplatana jest praktycznymi przykładami wyzwań i rozwiązań stosowanych w międzynarodowych przedsiębiorstwach i współpracy.

Wykład poświęcony jest teoretycznym zagadnieniom obrazujących miejsce rozwoju pracowników na tle innych funkcji, strategii i systemu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, istotę, uwarunkowania i narzędzia rozwoju pracowników.

Wykład poświęcony jest przedstawieniu istoty zarządzania strategicznego; zaprezentowaniu poszczególnych komponentów zarządzania strategicznego: analizy strategicznej - źródeł informacji dla potrzeb analizy strategicznej, metod analizy strategicznej otoczenia oraz potencjału strategicznego organizacji; pozycjonowanie organizacji - metody portfelowe, analiza SWOT; omówieniu procesu formułowanie i wyboru strategii, implementacji strategii oraz kontroli strategicznej w praktyce organizacji.

Wykład poświęcony jest przedstawieniu istoty metod zarządzania – podstawowych pojęć dotyczących metod i technik zarządzania, ich klasyfikacji. Zaprezentowane zostaną techniki zbierania i rejestracji informacji, identyfikowania i rozwiązywania problemów organizacyjnych. Omówione zostaną metody organizacji pracy – normowania, wartościowania pracy; metody zarządzania usprawniające pracę kierowniczą - planowania, organizowania pracy własnej i innych, klasyczne i nowoczesne metody zarządzania, metody zarządzania, controlling w organizacjach gospodarczych.

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie  istoty zarządzania organizacjami oraz ogólnych zasad tworzenia i rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości, tworzenia modelu biznesu, opracowywania biznesplanu oraz opanowanie praktycznych umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów organizacyjnych, współpracy zespołowej, myślenia w sposób przedsiębiorczy a także przygotowania biznesplanu.

Przedmiot realizowany jest w wymiarze 15 godz. wykładu oraz 15 godz. ćwiczeń

Wykład poświęcony jest przedstawieniu istoty metod zarządzania – podstawowych pojęć dotyczących metod i technik zarządzania, ich klasyfikacji. Zaprezentowane zostaną techniki zbierania i rejestracji informacji, identyfikowania i rozwiązywania problemów organizacyjnych. Omówione zostaną metody organizacji pracy – normowania, wartościowania pracy; metody zarządzania usprawniające pracę kierowniczą - planowania, organizowania pracy własnej i innych, klasyczne i nowoczesne metody zarządzania.

Cele dydaktyczne, jakie są postawione przed grą obejmują zapoznanie się z mechanizmami i zasadami zarządzania przedsiębiorstwem; integracja i aplikacja wiedzy zdobytej w trakcie studiów w ramach poszczególnych przedmiotów w procesie zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach określonych przyjętym modelem gry; opanowanie metodyki podejmowania decyzji menedżerskich o charakterze strategicznym, taktycznym i operacyjnym oraz działań  planistycznych w tym zakresie, praktyczne opanowanie wybranych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem; opanowanie umiejętności obserwacji i analizy pracy zespołowej i kształtowania jej dynamiki, doskonalenie umiejętności pracy grupowej w zakresie przywództwa, komunikacji, rozwiązywania konfliktów itp.

Gra kierownicza I prowadzona jest dla studentów III roku studiów niestacjonarnych 1. stopnia na kierunku Zarządzanie

Prowadzący: dr Urszula Skurzyńska-Sikora  u.skurzynska@xl.wp.pl

                      dr Bartłomiej Zinczuk    b.zinczuk@poczta.umcs.lublin.pl

                      mgr Tomasz Krzewiński   krzewinski@poczta.umcs.lublin.pl