Kurs ma na celu wprowadzanie uczestników w problematykę badań nad świadomością. Uczestnicy zapoznani zostaną z niektórymi współczesnymi teoriami świadomości, w tym z podziałem na rodzaje świadomości przeprowadzonym przez Neda Blocka, z koncepcją świadomości Daniela Wegnera, oraz z koncepcją qualiów Davida Lewisa. Uczestnikom zostanie również przedstawiony eksperyment Benjamina Libeta oraz płynące z niego wnioski dla problematyki świadomości. W czasie kursu omówiony zostanie tak zwany trudny problem świadomości sformułowany przez Davida Chalmersa oraz dyskusja dotycząca prób jego rozwiązania. Uczestnikom przedstawione zostaną również główne założenia i cele metody fenomenologicznej Edmunda Husserla oraz stanowisko antynaturalistyczne tego filozofa. Uczestnicy kursu zostaną zapoznani z próbami naturalizowania badań nad świadomością podejmowanymi, między innymi, przez przedstawicieli obliczeniowej teorii świadomości, heterofenomenologii, neurokognitywistyki i neurofenomenologii. Podczas trwania kursu uczestnikom zostaną również zaprezentowane eksperymenty łączące metodę fenomenologiczną z metodami naturalistycznymi, mające na celu wskazanie neuronalnych korelatów świadomego doświadczenia.

D. Chalmers „Świadomy umysł", rozdział I  ("Dwa pojęcia umysłu"), oraz rozdział II "Czy świadomość można wyjaśnić redukcyjne?" do strony 181.

Kurs obejmuje podstawy klasycznego rachunku logicznego.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką semiotyki kognitywnej. Kurs dotyczy różnorodnych uwarunkowań procesu znaczeniotwórczego przebiegającego u człowieka, oraz u innych systemów poznawczych. 

Zajęcia dotyczą rozdziału "Zdanie" w Z. Ziembiński "Logika praktyczna". Podjęta jest na nich problematyka zdania w sensie logicznym. 

Zajęcia dotyczą tekstu Daniela Dennetta: "Jakie istnieją rodzaje umysłów" w: D. Dennett "Natura umysłów". Ich tematem są rozważania nad ontologicznym i epistemologicznym rozumieniem pojęcia "umysł" oraz nad problem, kto może być posiadaczem umysłu.