Przedmiot ma na celu dostarczenie wiedzy i nabycie umiejętności w zakresie praw człowieka, a także kształtowanie postawy tolerancji i otwartości.

W ramach zajęć będzie poruszana nastepująca tematyka:

1. Prawa człowieka – podstawowe terminy i ujęcie historyczne.

2. Europejski system ochrony praw człowieka.

3. Wolność od tortur. 

4. Handel ludźmi jako zjawisko społeczne.

5. Zakaz dyskryminacji – rodzaje, mechanizmy, konsekwencje.

6. Prawa dziecka.

7. Ochrona mniejszości narodowych i etnicznych.