Ćwiczenia poświęcone są kształceniu umiejętności projektowania poprawnych pod kątem merytorycznym i metodycznym zajęć z edukacji matematycznej w klasach I - III.

Efekty kształcenia:
W1: Student posiada wiedzę na temat swoistości kształcenia matematycznego na pierwszym etapie edukacji wraz z elementarną znajomością celów, treści i metod początkowego kształcenia matematycznego.
W2: Student wyjaśnia prawidłowości kształcenia wybranych pojęć matematycznych w klasach I-III (w tym: istotę czynnościowego nauczania matematyki).
U1: Student charakteryzuje wskaźniki dojrzałości dzieci do uczenia się matematyki w warunkach szkolnych.
U2: Student samodzielnie projektuje ćwiczenia kształcące wybrane pojęcia matematyczne w klasach początkowych.
U3: Student samodzielnie projektuje zadania sprawdzające osiągnięcia matematyczne uczniów klas I - III.
U4: Student samodzielnie projektuje sytuacje dydaktyczne sprzyjające wprowadzaniu podstawowych pojęć matematycznych w toku edukacji początkowej.
K1: Student jest odpowiedzialny za rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym.
K2: Student dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z pracą nauczyciela, wykazuje aktywność w zakresie podejmowanych działań.


Ćwiczenia mają służyć zdobyciu umiejętności projektowania rozwiązań służących realizacji określonych problemów polonistycznych w klasach I-III w tym: umiejętności projektowania i realizacji zajęć dotyczących początkowej nauki czytania i pisania, pracy z tekstem literackim (prozatorskim i poetyckim), tworzenia różnych form wypowiedzi pisemnych, kształtowania pojęć gramatycznych, świadomości i umiejętności stosowania reguł ortograficznych. Stanowią przygotowanie do realizacji zadań programowych w praktyce pedagogicznej.

Efekty kształcenia

W1.Student zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu nauki czytania i pisania, kształcenia literackiego i kształcenia językowego- K_W01.
W2. Student posiada podstawową wiedzę na temat specyfiki kształcenia polonistycznego w klasach I-III w zakresie celów, treści i metod -K_W08, K_W15.
U1.. Student zna różne metody pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i potrafi dokonać wyboru odpowiednich metod służących:
kształtowaniu umiejętności czytania i pisania, pracy z tekstem literackim, kształtowaniu pojęć językowych - K_U05, K_U06.
U2. Student potrafi zaprojektować sytuacje dydaktyczne, zadania dla uczniów służące: doskonaleniu umiejętności czytania i pisania, interpretacji tekstu, budowaniu wypowiedzi o określonej formie stylistycznej, kształtowaniu poprawności gramatycznej i ortograficznej wypowiedzi pisemnych - K_U03, K_U06, K_U07.
K1. Student potrafi dokonać krytycznej analizy materiałów metodycznych, dokonać ich selekcji przygotowując własne rozwiązania określonych problemów polonistycznych w klasach I-III - K_K04, K_K06