Przedmiotem kursu jest savoir-vivre towarzyski i biznesowy, zasady precedencji w pozdrowieniach, powitaniach i przedstawianiu się, reguły korespondencji urzędowej, netykieta, telefon jako narzędzie pracy, goście w firmie, organizacja przyjęć na stojąco i siedząco, kultura wokół stołu, językowy savoir-vivre w mowie i piśmie 

Celem warsztatów jest poznanie barier komunikacyjnych w sytuacjach problemowych, koncepcji Porozumienia Bez Przemocy, analiza czterech płaszczyzn wypowiedzi oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się efektywnymi technikami komunikacyjnymi.

Trening integracyjny ma na celu poznanie się wzajemne uczestniczek i uczestników studium podyplomowego, zbudowanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania poprzez tworzenie wspierających interakcji, stworzenie warunków interpersonalnych do dalszej pracy.


Celem przedmiotu jest poznanie głównych aspektów zarządzania różnorodnością. Problematyka: wpływ różnorodności zespołów na wyniki ekonomiczne firmy;  przejawy nierównego traktowania pracowników, seksizmu, szowinizmu, mobbingu; istota tolerancji i akceptacji; różnice między ludźmi jako zasób i  potencjał rozwojowy firmy; przeciwdziałanie  dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, przynależność etniczną, preferencje seksualne, niepełnosprawność;  polityka równościowa w firmie – praca nad świadomością i tworzenie procedur. Świadome i skierowane w przyszłość rozwijanie organizacji opartej na wartościach.


Celem przedmiotu jest poznanie koncepcji facylitacji i doskonalenie umiejętności moderowania przez uczestników kursu. Problematyka: tworzenie kultury współuczestnictwa i odpowiedzialności poprzez zaangażowanie wszystkich uczestników w proces myślenia, tworzenia rozwiązań i - w rezultacie - w realizację przedsięwzięcia; model Process Iceberg; zadanie i proces – dwa główne narzędzia; przygotowanie i ustrukturowanie spotkania; narzędzia i techniki w pracy grupowej; zadania facylitatora w poszczególnych etapach moderacji; rozumienie dynamiki grupy; zbieranie informacji, analiza, priorytetyzacja i podejmowanie decyzji, planowanie działań i wdrożenia; profil skutecznego facylitatora.