Konwersatoria obejmują następujące zagadnienia:

 • Bazy danych i źródła informacji naukowej (analiza aktualnego stanu wiedzy dla wybranego tematu badań – wyszukiwanie artykułów naukowych). Wskaźniki naukometryczne.
 • Struktura wniosku grantowego. Proces oceny projektu badawczego (kryteria, rodzaje programów i instytucji finansujących badania naukowe w Polsce). Pozyskanie funduszy na badania naukowe.
 • Analiza i prezentacja danych. Wybór i zastosowanie testów statystycznych. Formułowanie hipotez badawczych (zerowych i alternatywnych).
 • Technika pisania prac biologicznych (typy publikacji, zasady cytowania, struktura artykułu naukowego, rodzaje wykresów).
 • Zasady wystąpień publicznych i ogłaszania wyników badań (konferencje naukowe, rodzaje posterów, tworzenie prezentacji multimedialnych).

 

Piśmiennictwo:

• Day R. A. 1998. How to write and publish a scientific paper. Second edition. ISI Press. Philadelphia

• Faliński B. Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych. PWN 2000

• Gower B. 1997. Scientific Method. An Historical and Philosophical Introduction. Routledge.

• Grobler A. 2006. Metodologia nauk. Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” .

• Hempel C.G. 2001. Podstawy nauk przyrodniczych. Aletheia.

• Hodson D. 1998. Teaching and Learning Science: Towards a Personalized Approach. Open University Press.

• Weiner J. 2005. Technika pisania i prezentacji przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN

• Woyke J. 1985. Poradnik pisania przyrodniczych prac magisterskich i doktorskich oraz wygłaszania referatów naukowych. Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa.

• Wójcicki R. 1982. Wykłady z metodologii nauk. PWN 1982;

• Zieliński J. 2012. Metodologia pracy naukowej. ASPRA-JR.

 

 

Witryny internetowe:

http://www.nauka.gov.pl

http://www.fnp.org.pl

https://www.scopus.com

https://scholar.google.pl

http://webofknowledge.com

http://zmihor.blogspot.com

http://ekulczycki.pl

https://profesorskiegadanie.blogspot.com

Wykłady obejmują następujące zagadnienia:

 • Definicja nauki, badań naukowych i rodzaje najważniejszych metod stosowanych w pracach eksperymentalnych. Funkcje nauki.
 • Etapy procesu naukowego oraz formułowanie hipotez badawczych (zerowych i alternatywnych). Podział hipotez.
 • Rodzaje i granice pracy naukowej. Falsyfikalność jako metoda demarkacji nauki.
 • Działanie i funkcje Instytutu Filadelfijskiego (prawo Bradforda, lista filadelfijska, obliczanie wskaźnika cytowań  impact factor oraz indeksu Hirscha).
 • Bazy danych - rodzaje, funkcjonowanie i dostępność. Wskaźniki naukometryczne.
 • Struktura wniosku grantowego. Proces oceny projektu badawczego (kryteria, rodzaje programów i instytucji finansujących badania naukowe w Polsce).
 • Metody badań naukowych (rodzaje, najczęstsze błędy).
 • Przebieg, planowanie i interpretacja doświadczeń oraz eksperymentów (brzytwa Ockhama, tendencyjność publikacyjna).
 • Zasady wykonywania pomiarów (rodzaje zmiennych i skal, dokładność i precyzja, schemat tarczowy, błąd systematyczny) oraz pobieranie próbek biologicznych (minimalizacja i typy błędów).
 • Technika pisania prac biologicznych (typy publikacji, zasady cytowania, struktura artykułu naukowego, rodzaje wykresów).
 • Analiza danych. Statystyki opisowe (typy i cechy rozkładów częstości próby, miary położenia próby, określanie zmienności). Rozkłady: dwumianowy, Poissona, Gaussa.
 • Wybór i zastosowanie testów statystycznych (wartości krytyczne, liczba stopni swobody, poziom istotności, typy i ograniczenia stosowania różnych testów statystycznych, błąd I oraz II rodzaju, zasady transformacji danych).
 • Strategia publikowania (historia czasopism oraz określanie prestiżu czasopisma, zasady procesu peer review, listy i punktacja czasopism, publikacja otwartego dostępu).
 • Zasady wystąpień publicznych i ogłaszania wyników badań (konferencje naukowe, rodzaje posterów, tworzenie prezentacji multimedialnych).
 • Kodeks etyki pracy naukowej (podstawowe dokumenty i instytucje, plagiat, autoplagiat, konflikt interesu).
 • Etyka badań naukowych na zwierzętach (podstawy prawne, komisje etyczne).

 

Piśmiennictwo:

• Day R. A. 1998. How to write and publish a scientific paper. Second edition. ISI Press. Philadelphia

• Faliński B. Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych. PWN 2000

• Gower B. 1997. Scientific Method. An Historical and Philosophical Introduction. Routledge.

• Grobler A. 2006. Metodologia nauk. Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” .

• Hempel C.G. 2001. Podstawy nauk przyrodniczych. Aletheia.

• Hodson D. 1998. Teaching and Learning Science: Towards a Personalized Approach. Open University Press.

• Weiner J. 2005. Technika pisania i prezentacji przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN

• Woyke J. 1985. Poradnik pisania przyrodniczych prac magisterskich i doktorskich oraz wygłaszania referatów naukowych. Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa.

• Wójcicki R. 1982. Wykłady z metodologii nauk. PWN 1982;

• Zieliński J. 2012. Metodologia pracy naukowej. ASPRA-JR.

 

 

Witryny internetowe:

http://www.nauka.gov.pl

http://www.fnp.org.pl

https://www.scopus.com

https://scholar.google.pl

http://webofknowledge.com

http://zmihor.blogspot.com

http://ekulczycki.pl

https://profesorskiegadanie.blogspot.com