Wykład ma na celu przybliżenie słuchaczom tematyki systemów elektronicznych stosowanych w obsłudze celnej. Przedstawione zostaną najważniejsze systemy elektroniczne, bez których obsługa celna byłaby znacznie utrudniona a w pewnych aspektach nawet niemożliwa.

Początki informatyzacji służby celnej to lata 1999 i 2002 w okresie tym wdrożono pierwotne wersje systemów ZEFIR i CELINA. Lata 2002 do 2004 to dynamiczne zmiany w systemach celnych w związku z przewidywanym wstąpieniem Polski do UE i koniecznością dostosowania ich do obowiązujących rozwiązań w krajach Unii Europejskiej / ISZTAR, NCTS / .
W listopadzie 2009 r. Ministerstwo Finansów podpisało umowę o dofinansowanie przez UE realizacji projektu o nazwie „Program e-Cło” . Projekt ten zakładał modernizację i powstanie łącznie 22 systemów. W latach 2009 – 2019 następowało stopniowe wprowadzanie nowych systemów do obsługi celnej jak też modernizowano już używane .

Wprowadzenie nowego systemu czy też modyfikacja bieżącego poprzedzona była testami które umożliwiały wyeliminowanie błędów i znacząco przyśpieszały prace nad danym systemem. Wprowadzanie nowych systemów następowało w sposób płynny – równocześnie były w użyciu dwa systemy np.: CELINA – AIS.