Analiza jakości żywności oparta na monitoringu cech fizykochemicznych (aktywność wody, kwasowość) składu biochemicznego i czystości mikrobiologicznej produktów żywnościowych o różnym stopniu przetworzenia i utrwalenia: ziarno zbóż, nasiona roślin strączkowych, kiełki roślin, bulwy, korzenie zapasowe, mleko, jaja oraz produkty powstałe z ich przetwarzania.
Fizjologiczne, biochemiczne, chemiczne i biologiczne aspekty psucia się żywności.
Wykrywanie skażeń mikrobiologicznych (grzybowych i bakteryjnych) powstałych podczas uprawy roślin, przechowywania i przetwarzania żywności, z wykorzystaniem technik pośrednich (hodowlanych) i bezpośrednich (mikroskopowych: mikroskop świetlny stereoskopowy, fluorescencyjny). Oznaczanie zanieczyszczeń żywności powstających w wyniku niewłaściwego nawożenia, ochrony roślin, konserwowania żywności: określanie stężenia fosforanów i polifosforanów, azotanów III i V, nitrozamin, związków siarki (siarczany, siarkowodór). Techniki konserwacji żywności: fizyczne (chłodzenie i zamrażanie oraz metody regulujące aktywność wody – suszenie, działanie osmoaktywne, obniżanie pH), chemiczne (konserwanty), termiczne (pasteryzacja, sterylizacja). Wpływ metod konserwacji oraz pakowania żywności na jakość żywności. Podstawowe procesy mikrobiologicznego przetwarzania surowców wykorzystywane w przemyśle spożywczym (fermentacja mlekowa, alkoholowa, cytrynowa). Potencjał enzymatyczny ziarniaków zbóż, zależność aktywności, zróżnicowania i jakości drożdży piekarniczych, winiarskich, browarniczych od czasu i sposobu przechowywania. Techniki hodowli mikroorganizmów wykorzystywanych w technologiach produkcji żywności. Metody przygotowania prób do analizy: homogenizacji, zagęszczania, ekstrakcji, precypitacji, analizy metabolitów: cukrów prostych i polisacharydów, białek, tłuszczy z wykorzystaniem miareczkowania, chromatografii cienkowarstwowej TLC, HPLC, spektroskopii UV-Vis.

LABORATORIUM obejmuje zapoznanie z wiedzą i umiejętnościami oraz nabycie kompetencji w zakresie:
(1) zasad postępowania (pobierania, przechowywania przygotowania wstępnego) i bezpieczeństwa pracy z próbami środowiskowymi (gleby, wody, powietrza),
(2) technik izolacji, identyfikacji i przechowywania szczepów wyizolowanych z różnych środowisk;
(3) metod badania najważniejszych grup fizjologicznych mikroorganizmów zasiedlających środowiska naturalne, w tym ekstremalne i zanieczyszczone ksenobiotykami:
(3.1) technik badania mikroorganizmów uczestniczących w cyklach biogeochemicznych krążenia podstawowych pierwiastków: C, N, P, S i Fe;
(3.2.) metod badania interakcji pomiędzy mikroorganizmami oraz organizmami wyższymi (roślinami) a mikroorganizmami;
(7) monitorowania zmian w mikrobiomach zachodzących w procesie oczyszczania wód i ścieków, wegetacji roślin w różnego typu glebach, zagospodarowywania odpadów (kompostowaniu), zmian składu powietrza pod wpływem czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych;
(9) technik oznaczania mikroorganizmów wskaźnikowych dla gleby, wody, powietrza oraz parametrów prawidłowej pracy osadu czynnego, przebiegu kompostowania i biodegradacji.