Projektowanie podstawowych wymiarów bioreaktorów, mieszadeł mechanicznych i obliczanie poboru mocy przez mieszadło. Budowa i obsługa bioreaktorów laboratoryjnych: Bioflo 3000 i Jupiter 2.0 Multi. Synteza kwasu glukonowego z wykorzystaniem niekonwencjonalnego natleniania podłoża hodowlanego. Monitorowanie przebiegu hodowli drobnoustrojów, zakończenie hodowli i określenie wydajności procesu (od szczepu do produktu). Procesy mieszania, napowietrzania i wymiany gazów w biotechnologii. Wykorzystanie tlenu przez drobnoustroje. Sposoby likwidacji piany. Niekonwencjonalna metoda natleniania podłoża hodowlanego. Szybka metoda otrzymywania kwasu glukonowego w procesie niekonwencjonalnego natleniania podłoża. Metody dezintegracji ścian komórek drobnoustrojów. Wydzielanie i zagęszczanie produktów fermentacji. Techniki chromatograficzne: chromatografia sitowo-molekularna, jonowymienna i powinowactwa. Hodowla bioreaktorowa w kierunku otrzymania inulinazy. Izolacja, oczyszczanie i oznaczanie inulinazy.

Na podstawie uchwały senatu UMCS Nr XXII-39.6/12 z dnia 25 kwietnia 2012 roku, tj. od cyklu kształcenia 2012/2013:
W1 opisuje stosowane w przemyśle technologie wykorzystujące różne formy katalizatorów (drobnoustroje, enzymy) - K_W03; K_W06; K_W08

W2 stosuje zaawansowaną i specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka) w celu rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych - K_W07, K_W09

W3 zna zasady bezpiecznej pracy w laboratorium biotechnologicznym - K_W13

U1 posługuje się technikami mikrobiologicznymi w celu przygotowania inokulum do hodowli drobnoustrojów, doboru odpowiednich warunków i metod hodowli oraz analizy wytworzonych przez mikroorganizmy produktów końcowych - K_U01; K_U11, K_U20

U2 ocenia zależność wydajności otrzymanych bioproduktów od rodzaju zastosowanego katalizatora lub sposobu prowadzenia procesu - K_U11; K_U12

U3 dokumentuje uzyskane wyniki doświadczeń, analizuje je, poprawnie interpretuje i wyciąga wnioski - K_U09; K_U12; K_U22

K1 ma świadomość znaczenia innowacyjności zawodowej i systematycznego poszerzania wiedzy z zakresu mikrobiologii przemysłowej i biotechnologii. K_K02; K_K03

K2 jest zdolny do pracy w zespole i dostrzega zalety takiej pracy K_K08; K_K09

Na podstawie uchwały senatu UMCS Nr XXII-39.6/12 z dnia 25 kwietnia 2012 roku, tj. od cyklu kształcenia 2012/2013:
W1 opisuje stosowane w przemyśle technologie wykorzystujące różne formy katalizatorów (drobnoustroje, enzymy) - K_W03; K_W06; K_W08

W2 stosuje zaawansowaną i specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka) w celu rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych - K_W07, K_W09

W3 zna zasady bezpiecznej pracy w laboratorium biotechnologicznym - K_W13

U1 posługuje się technikami mikrobiologicznymi w celu przygotowania inokulum do hodowli drobnoustrojów, doboru odpowiednich warunków i metod hodowli oraz analizy wytworzonych przez mikroorganizmy produktów końcowych - K_U01; K_U11, K_U20

U2 ocenia zależność wydajności otrzymanych bioproduktów od rodzaju zastosowanego katalizatora lub sposobu prowadzenia procesu - K_U11; K_U12

U3 dokumentuje uzyskane wyniki doświadczeń, analizuje je, poprawnie interpretuje i wyciąga wnioski - K_U09; K_U12; K_U22

K1 ma świadomość znaczenia innowacyjności zawodowej i systematycznego poszerzania wiedzy z zakresu mikrobiologii przemysłowej i biotechnologii. K_K02; K_K03

K2 jest zdolny do pracy w zespole i dostrzega zalety takiej pracy K_K08; K_K09