Metodologia i metodyka pracy socjalnej - kurs dla słuchaczy studiów podyplomowych

Celem kursu jest poznanie metod pracy socjalnej w ujęciu praktycznym oraz przygotowanie do praktyki pracy socjalnej z uwzględnieniem obowiązujących standardów.

Tematyka szczegółowa zajęć CA:

1.       Prezentacja trzech klasycznych metod pracy socjalnej (metody indywidualnego przypadku, metody grupowej i metody środowiskowej) z zastosowaniem schematów metodycznego działania w ramach każdej z metod.

2.       Analiza podejścia do pracy socjalnej w ujęciu klasycznym – schemat metodycznego działania nakierowanego na leczenie dolegliwości społecznych (schemat medyczny) i współczesnym – elementy empowermentu w pracy socjalnej.

3.       Podobieństwa i różnice w świadczeniu pracy socjalnej w ujęciu klasycznym oraz współczesnym, analiza podejść na podstawie studium przypadków.

4.       Główne założenia współczesnej pracy socjalnej  w tym:

a)       podejście ekologiczne,

b)      podejście skoncentrowane na rozwiązaniach,

c)       podejście systemowe - dwa konteksty analizy:

          - rodzina jako system, role, więzi i wsparcie w rodzinie.

           - środowisko jako system wsparcia.

5.       Systemy i podsystemy wsparcia w obszarze pracy socjalnej (naturalne, wewnętrzne, zewnętrzne, lokalne, środowiskowe) - sieć podmiotów świadczących usługi wspierające działania pracownika socjalnego z osobą, rodziną, grupą, środowiskiem lokalnym.

6.       Dążenie do standaryzacji pracy socjalnej. Przykłady wypracowanych standardów.

7.       Ewaluacja pracy socjalnej jako element wzmocnienia pracownika socjalnego.

Zalecana lektura:

1.       Bąkiewicz M., Grewiński M Praca socjalna w środowisku lokalnym, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2009.

2.       Robertis D.C., Metodyka działania w pracy socjalnej, Warszawa 1999.

3.       Szmagalski J., Przewodzenie małym grupom. Działanie grupowe, Warszawa 1998

4.       Sobolewski A., Krzewicka R., Och G., Olszowska-Urban J., Piekutowski J., Podławiak G., T. Sobolewski, (2007) Przez współpracę do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rzecz rynku pracy, Warszawa: ZWP MPiPS.

5.       Szczepkowski J. Praca socjalna - podejście skontrowane na rozwiązaniach, Akapit Toruń, 2010

6.       Wódz.K. Postępowanie metodyczne z grupami i społecznościami, Wyd.Śląsk,1998


Informacje ogólne:

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku "Praca socjalna", I stopień, III rok, studia stacjonarne.

Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat metod i instrumentów wsparcia społecznego,  oraz pokazanie aktualnych rozwiązań instytucjonalnych i organizacyjnych kształtujących ramy działań pracownika socjalnego w środowisku lokalnym.

Harmonogram kursu:

zajęcia bezpośrednie - 13.10.2020 r. - wprowadzenie do tematyki organizowania społeczności lokalnej

zajęcia do odrobienia - 20.10.2020 r oraz 27.10.2020 r (termin zostanie podany w formie wiadomości elektronicznej).

zajęcia zdalne - 3.11.2020 r., 10.11.2020 r.,17.11.2020 r.,24.11.2020 r.,1.12.2020 r.,8.12.2020 r.,15.12.2020 r., 22.12.2020 r.,5.01.2021 r.,12.01.2021 r.,19.01.2020r.,26.01.2021 r-zajęcia ostatnie +zaliczenie.

Prowadzący - mgr Anna Kłos - praktyk, metodyk i superwizor pracy socjalnej.