Człowiek odnoszący sukcesy potrafi dobrze komunikować się ze swoim otoczeniem. Komunikacja w biznesie oznacza umiejętność budowania relacji z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi służącymi budowaniu wartości rynkowej przedsiębiorstwa w długim horyzoncie czasu. Wykład zaprasza studentów do zapoznania się z meandrami komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, która pozwala podnosić zarówno wartość własną, jak i firmy dla której pracujemy bądź będziemy pracować.

Głównym założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką public relations i lobbingu jako ważnych elementów zarządzania organizacją. Słuchacze dowiedzą się o komunikacji organizacji z jej interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi; zostaną zaprezentowane różne narzędzia public relations i lobbingu gospodarczego. Wiarygodny dialog z adresatami działań organizacji wymaga wiedzy o jej regułach, tak by służył budowaniu jej wartości; studenci dowiedzą się jak ów dialog prowadzić.