Problematyka strategii marketingowych, ich wyboru oraz kształtowania obejmuje obszerny zakres zjawisk i procesów decyzji zarządczych. Wynika to zarówno z natury marketingu, jak i z mechanizmów pozyskiwania informacji oraz konieczności podejmowania decyzji w warunkach ograniczeń możliwości wyboru. Na wykładzie studenci dowiedzą się o kształtowaniu wartości w biznesie, istocie strategii, komunikacji strategii, marketingu strategicznym oraz najważniejszych strategiach marketingowych, ich elementach oraz sposobach i mechanizmach kształtowania strategii. Pamiętajmy, że  marketing jest zbyt ważny, by pozostawić go wyłącznie specjalistom od marketingu.

Otwarte innowacje stały się ważnym zjawiskiem nie tylko dla badań naukowych oraz praktyki biznesu ale stają się coraz bardziej interesujące dla sfery publicznej i organizacji non profit. Wzrasta świadomość znaczenia otwartości na innowacje służące bardziej efektywnej i skutecznej realizacji celów w interesie swoich interesariuszy. Wskazuje się na nowy paradygmat zarządzania często we współpracy z organizacjami innych sektorów służy kreowaniu wartości przez organizacje.

Podstawowym celem aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa jest tworzenie i przejmowanie wartości służącej jego głównym interesariuszom. Zarządzanie strategiczne ma służyć zbudowaniu i kroczeniu ścieżką wzrostu wartości wartości przedsiębiorstwa w długim okresie czasu. Głównym założeniem przedmiotu zatem jest zapoznanie studentów z tą problematyką zarządzania, które będzie się musiało mierzyć z nowymi wyzwaniami dynamicznie zmieniającego się otoczenia.

W warunkach dużej turbulencji zmian rynkowych zarządzanie relacjami z klientem ma fundamentalne wręcz znaczenie dla sukcesów rynkowych przedsiębiorstwa. Głównym założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tą problematyką. Student na zajęciach zdobywa wiedzę dotyczącą podejmowania decyzji o charakterze strategicznym, taktycznym i operacyjnym w zakresie kreowania oferty przedsiębiorstwa i budowania jego kapitału relacyjnego.

Reputacja przedsiębiorstwa jako składnik aktywów niematerialnych ma coraz większy udział w kształtowaniu jego wartości rynkowej. Dobra reputacja pozwala zbudować przewagę konkurencyjną trudną do skopiowania. Celem wykładu jest zatem dostarczenie studentom wiedzy, opartej na wynikach badań, dotyczącej mechanizmów kształtowania wizerunku i jego wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Omówione zostaną również sytuacje kryzysowe. Kształtowane będą umiejętności diagnozowania wizerunku w otoczeniu i określania jego konsekwencji dla realizacji strategii firmy oraz wykorzystywania jego do podejmowania odpowiednich decyzji menedżerskich.

Celem wykładu jest dostarczenie studentom wiedzy, opartej na wynikach badań, dotyczącej mechanizmów powstawania i rozprzestrzeniania się trendów konsumenckich oraz ich implikacji biznesowych. Ukształtowania umiejętności diagnozowania nowych trendów konsumenckich i określenia ich konsekwencji dla strategii firm oraz wykorzystywania do podejmowania odpowiednich decyzji menedżerskich.

Człowiek odnoszący sukcesy potrafi dobrze komunikować się ze swoim otoczeniem. Komunikacja w biznesie oznacza umiejętność budowania relacji z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi służącymi budowaniu wartości rynkowej przedsiębiorstwa w długim horyzoncie czasu. Wykład zaprasza studentów do zapoznania się z meandrami komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, która pozwala podnosić zarówno wartość własną, jak i firmy dla której pracujemy bądź będziemy pracować.