Otwarte innowacje stały się ważnym zjawiskiem nie tylko dla badań naukowych oraz praktyki biznesu ale stają się coraz bardziej interesujące dla sfery publicznej i organizacji non profit. Wzrasta świadomość znaczenia otwartości na innowacje służące bardziej efektywnej i skutecznej realizacji celów w interesie swoich interesariuszy. Wskazuje się na nowy paradygmat zarządzania często we współpracy z organizacjami innych sektorów służy kreowaniu wartości przez organizacje.

Podstawowym celem aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa jest tworzenie i przejmowanie wartości służącej jego głównym interesariuszom. Zarządzanie strategiczne ma służyć zbudowaniu i kroczeniu ścieżką wzrostu wartości wartości przedsiębiorstwa w długim okresie czasu. Głównym założeniem przedmiotu zatem jest zapoznanie studentów z tą problematyką zarządzania, które będzie się musiało mierzyć z nowymi wyzwaniami dynamicznie zmieniającego się otoczenia.

Głównym założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką budowania i wdrażania strategii organizacji:

Cele kształcenia:

- zapoznanie studentów z najważniejszymi pojęciami teoretycznymi do strategii,

- poznanie i praktyczne wykorzystanie różnych metod analizy strategicznej,

- poznanie i praktyczne wykorzystanie różnych sposobów formułowania i wdrażania strategii.

W warunkach dużej turbulencji zmian rynkowych zarządzanie relacjami z klientem ma fundamentalne wręcz znaczenie dla sukcesów rynkowych przedsiębiorstwa. Głównym założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tą problematyką. Student na zajęciach zdobywa wiedzę dotyczącą podejmowania decyzji o charakterze strategicznym, taktycznym i operacyjnym w zakresie kreowania oferty przedsiębiorstwa i budowania jego kapitału relacyjnego.

Reputacja przedsiębiorstwa jako składnik aktywów niematerialnych ma coraz większy udział w kształtowaniu jego wartości rynkowej. Dobra reputacja pozwala zbudować przewagę konkurencyjną trudną do skopiowania. Celem wykładu jest zatem dostarczenie studentom wiedzy, opartej na wynikach badań, dotyczącej mechanizmów kształtowania wizerunku i jego wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Omówione zostaną również sytuacje kryzysowe. Kształtowane będą umiejętności diagnozowania wizerunku w otoczeniu i określania jego konsekwencji dla realizacji strategii firmy oraz wykorzystywania jego do podejmowania odpowiednich decyzji menedżerskich.

Celem wykładu jest dostarczenie studentom wiedzy, opartej na wynikach badań, dotyczącej mechanizmów powstawania i rozprzestrzeniania się trendów konsumenckich oraz ich implikacji biznesowych. Ukształtowania umiejętności diagnozowania nowych trendów konsumenckich i określenia ich konsekwencji dla strategii firm oraz wykorzystywania do podejmowania odpowiednich decyzji menedżerskich.

Człowiek odnoszący sukcesy potrafi dobrze komunikować się ze swoim otoczeniem. Komunikacja w biznesie oznacza umiejętność budowania relacji z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi służącymi budowaniu wartości rynkowej przedsiębiorstwa w długim horyzoncie czasu. Wykład zaprasza studentów do zapoznania się z meandrami komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, która pozwala podnosić zarówno wartość własną, jak i firmy dla której pracujemy bądź będziemy pracować.

Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach turbulencji zmian rynkowych opiera się coraz częściej na zarządzaniu wartością swoich klientów. Następuje ewolucja od procesów zarządczych skoncentrowanych na produktach w kierunku procesów opartych na relacjach z klientem. Głównym założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tą problematyką.