Kurs Systemy i analizy przestrzenne w gospodarowaniu zasobami turystyczymi jest przeznaczony dla studentów III roku kierunku Turystyka i rekreacja. Założeniem kursu jest podstawowe przygotowanie uczestników do pracy analitycznej z wykorzystaniem Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Na zajęciach studenci dowiadują się o teorii informacji i sposobach cyfrowego zapisu danych w systemach komputerowych. Poznają rodzaje grafiki komputerowej (wektorowa i rastrowa) oraz pojęcie georeferencji danych przestrzennych. Poznają podstawowe modele Ziemi, podstawowe rodzaje odwzorwań oraz najbardziej popularne układy współrzędnych.

Wykonują ćwiczenia dotyczące tworzenia, edycji i transformacji danych przestrzennych. Poznają podstawowe repozytoria danych przestrzennych. Wykonują proste ćwiczenia analityczne na bazie danych przestrzennych pobranych z repozytoriów urzędowych. Dokonują kompilacji danych w celu opracowania modelu przestrzeni geograficznej na przykładzie bazy danych i mapy turystycznej wybranej gminy

Podstawą wykonania ćwiczeń jest udział w zajęciach, instrukcje w PDF oraz dokumentacja programów QGIS i ArcGIS dostępne w help i online.

Przedmiot Podstawy Matematyczne Map należy do podstawowych kursów na kierunku Geoinformatyka. Na zajęciach studenci zapoznają się z istotą kulistości Ziemi, rodzajami modeli matematycznych opisujących bryłę Ziemi, obliczeniami wykonywanymi na jej powierzchni oraz metodami przeniesienia współrzędnych sferycznych na płaszczyznę (odwzorowania kartograficzne). W dalszej kolejności analizowane są zagadnienia dotyczące układow współrzednych stosowanych w Polsce i na świecie oraz ich działania w programach komputerowych GIS. Studenci poznają pojęcie georeferencji danych przestrzennych, sposób jej zapisu w odniesieniu do danych rastrowych i wektorowych, różne metody kalibracji w programach GIS oraz kryteria oceny jej poprawności. Końcowym efektem uczenia się jest nabycie umiejętności rozpoznawania rodzajów odwzorowań kartograficznych, swobodnego poruszania się po zbiorach danych bazujących na bibliotekach EPSG oraz wzajemnych transformacji między różnymi układami współrzędnych.

Podstawą wykonania ćwiczeń jest udział w zajęciach, instrukcje w PDF oraz dokumentacja programów QGIS i ArcGIS dostępne w help i online.