Kurs Historyczna Ortofotomapa Lublina jest przeznaczony dla studentów koła naukowego GeoIT, w związku z realizacją porozumienia o współpracy UMCS z Gminą Lublin w zakresie tworzenia i współużytkowania repozytorium danych przestrzennych.

PL: Kurs Zaawansowane Metody Badawcze w Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarce Przestrzennej jest przeznaczony dla uczestników 2 roku Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, Laboratorium obejmuje 45 godz. zajęciowych w pracowni komputerowej. Uczestnicy laboratorium poznają specyfikę pozyskiwania i przetwarzania danych stosowanych w badaniach społeczno-ekonomicznych i planistycznych, w szczególności danych przestrzennych. Istotą laboratorium jest przekazanie praktycznych umiejętności swobodnej obsługi komputera, właściwego doboru i integracji różnych zestawów oprogramowania w zależności od celu, charakteru danych, możliwości ich pozyskania, obróbki i publikacji.

ENG: The Advanced Research Methods in Social and Economic Geography and Spatial Management course is designed for 2nd year participants in the Doctoral School of Social Sciences.  The laboratory includes 45 class hours in a computer lab. Participants learn the specifics of obtaining and processing data used in socio-economic and planning studies, especially spatial data. The essence of the laboratory is to provide practical skills of free computer use, proper selection and integration of different software sets, depending on the purpose, nature of the data, possibility of its acquisition, processing and publication.

Kurs Matematyczne Podstawy Geoinformacji jest przeznaczony dla studentów 1 roku Geografii 2 stopnia na specjalności Wizualizacja Kartograficzna i Projektowanie Map. W ramach kursu studenci poznają teorię odwzorowań kartograficznych i jej znaczenie dla funkcjonowania systemów informacji geograficznej. W ramach ćwiczeń studenci nabywają praktyczne umiejętności georeferencji danych rastrowych i wektorowych w różnych układach współrzędnych, oceny poprawności georeferencji, rozpoznawania i oceny różnych odwzorowań kartograficznych oraz doboru odwzorowań w zależności od celu opracowania.

Kurs Systemy Informacji Geograficznej jest przygotowany dla studentów 1 roku 1 stopnia kierunku Geografia Wojskowa. Kurs obejmuje podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemów informacji geograficznej (GIS), takie jak: dane przestrzenne, formaty i sposoby ich pozyskiwania, globalne i lokalne systemy pozycjonowania, modele Ziemi i odwzorowania kartograficzne, globalne i lokalne układy współrzędnych, zarządzanie atrybutami danych i bazy danych, podstawowe analizy przestrzenne, metody udostępniania danych przestrzennych, zastosowania GIS w wojsku i zarządzaniu kryzysowym.

Wykład obejmuje 10 spotkań o długości 65 min. realizowanych w formie zdalnej na platformie MS Teams. Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie kolokwium testowego w formie zdalnej.

Laboratorium obejmuje 10 spotkań o długości 180 min. realizowanych w formie stacjonarnej, w salach komputerowych. Zaliczenie laboratorium odbywa się na podstawie średniej ocen z 4-5 ćwiczeń cząstkowych (70% wagi oceny końcowej) oraz prezentacji projektu semestralnego w grupach 3-osobowych (30% wagi oceny końcowej). Ćwiczenia cząstkowe i projekt semestralny są oceniane w skali uniwersyteckiej 2-5.

Uczestnictwo w laboratorium jest obowiązkowe, wymagana frekwencja to minimum 80% obecności (8 z 10 spotkań). Usprawiedliwienie nieobecności powyżej limitu odbywa się na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego brak możliwości uczestnictwa w danym dniu zajęć. Zaległości powstałe w wyniku nieobecności należy nadrobić we własnym zakresie na podstawie materiałów dydaktycznych zamieszczanych na platformie.

Warunkiem ukończenia kursu i dopuszczenia do kolokwium końcowego z wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich ćwiczeń cząstkowych i z pracy semestralnej. 

Kurs Techniki Przetwarzania Danych Przestrzennych - laboratorium jest przeznaczony dla studentów geografii 1 roku II stopnia na specjalności Wizualizacja kartograficzna i projektowanie map.

Na zajęciach studenci nabędą umiejętności praktyczne  w zakresie pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania, analizy i wizualizacji danych przestrzennych.  Poznają zalety i wady wykonywania różnych zadań analitycznych w programie QGIS.

Kurs obejmuje 20 godzin laboratorium, tj. 10 spotkań w blokach 2-godzinnych.

Zaliczenie kursu na podstawie średniej arytmetycznej z ocen cząstkowych uzyskanych w poszczególnych ćwiczeniach.


Kurs Kartografia Urzędowa - laboratorium jest przeznaczony dla studentów geografii 1 roku II stopnia na specjalności Wizualizacja kartograficzna i projektowanie map.

Na zajęciach studenci nabędą umiejętności praktyczne dotyczące korzystania z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w szczególności w zakresie danych przestrzennych dostępnych bezpłatnie na mocy Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz rozporządzeń. Wykonają ćwiczenia obejmujące pobieranie, przetwarzanie w celu optymalizacji i wizualizację danych przestrzennych. Zapoznają się z wytycznymi technicznymi dotyczącymi standardowych opracowań kartograficznych oraz poznają zalety i wady wykonywania standardowych opracowań kartograficznych w programie QGIS.

Kurs obejmuje 10 godzin laboratorium, tj. 5 spotkań w blokach 2-godzinnych.

Zaliczenie kursu na podstawie projektu zaliczeniowego - poprawnie zredagowanej wizualizacji fragmentu mapy wybranej miejscowości w skali 1:10000 na podstawie danych pozyskanych z zasobu PZGIK.

Kurs Metodologia nauk geograficznych - laboratorium jest przeznaczony dla studentów geografii 1 roku II stopnia.
Celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi problemami i metodami badawczymi stosowanymi w różnych dyscyplinach geografii
oraz wytworzenie umiejętności praktycznych z zakresu obsługi programów komputerowych usprawniających pracę nowoczesnego geografa.

Kurs został podzielony na trzy sekcje tematyczne, liczące po 15 godzin zajęć (5 tygodni x 3 godz.):
1. Metody statystyczne i wizualne dostępne w arkuszach kalkulacyjnych (J. Kuna).
2. Metody badań środowiskowych związane z przetwarzaniem i interpretacją map i danych przestrzennych (J. Pietruczuk).
3. Problematyka jakości danych w badaniach geograficznych (M. Krukowski)

Kurs ma charakter problemowy, w zależności od specyfiki problemu przewidziano wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych (Excel), programów do grafiki wektorowej (Corel), programów GIS (ArcGIS, QGIS) oraz zadania łączące kilka programów. 

Zaliczenie odbywa się na podstawie średniej ocen cząstkowych uzyskanych w poszczególnych sekcjach tematycznych.

Kurs Systemy i analizy przestrzenne w gospodarowaniu zasobami turystyczymi jest przeznaczony dla studentów III roku kierunku Turystyka i rekreacja. Założeniem kursu jest podstawowe przygotowanie uczestników do pracy analitycznej z wykorzystaniem Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Na zajęciach studenci dowiadują się o teorii informacji i sposobach cyfrowego zapisu danych w systemach komputerowych. Poznają rodzaje grafiki komputerowej (wektorowa i rastrowa) oraz pojęcie georeferencji danych przestrzennych.

Wykonują ćwiczenia dotyczące tworzenia, edycji i transformacji danych przestrzennych. Poznają podstawowe repozytoria danych przestrzennych. Wykonują proste ćwiczenia analityczne na bazie danych przestrzennych pobranych z repozytoriów urzędowych. Dokonują kompilacji danych w celu opracowania modelu przestrzeni geograficznej na przykładzie bazy danych i mapy turystycznej wybranej gminy

Podstawą wykonania ćwiczeń jest udział w zajęciach, instrukcje w PDF oraz dokumentacja programu QGIS dostępna w help i online.

Przedmiot Podstawy Matematyczne Map - laboratorium należy do podstawowych kursów na kierunku Geoinformatyka i jest realizowany na 1 roku studiów 1 stopnia.

Na zajęciach studenci zapoznają się z istotą kulistości Ziemi, rodzajami modeli matematycznych opisujących bryłę Ziemi, obliczeniami wykonywanymi na jej powierzchni oraz metodami przeniesienia współrzędnych sferycznych na płaszczyznę (odwzorowania kartograficzne). W dalszej kolejności analizowane są zagadnienia dotyczące układow współrzednych stosowanych w Polsce i na świecie oraz ich działania w programach komputerowych GIS. Studenci poznają pojęcie georeferencji danych przestrzennych, sposób jej zapisu w odniesieniu do danych rastrowych i wektorowych, różne metody kalibracji w programach GIS oraz kryteria oceny jej poprawności. Końcowym efektem uczenia się jest nabycie umiejętności rozpoznawania rodzajów odwzorowań kartograficznych, swobodnego poruszania się po zbiorach danych bazujących na bibliotekach EPSG oraz wzajemnych transformacji między różnymi układami współrzędnych.

Podstawą wykonania ćwiczeń jest udział w zajęciach, instrukcje w PDF oraz dokumentacja programów QGIS i ArcGIS dostępne w help i online.

Zaliczenie  obywa się na podstawie średniej ocen uzyskanej z ćwiczeń oraz indywidualnej oceny aktywności.