Data Analytics in Business

Podstawy Logistyki

Charakterystyczną cechą współczesnej gospodarki światowej są postępujące procesy globalizacyjne oraz coraz szersza internacjonalizacja działalności gospodarczej.
Powoduje to m. in. konieczności poszukiwania nowych rynków zbytu, źródeł zaopatrzenia, sposobów dostarczania towarów do odbiorców w kraju i za granicą. W związku z szeroką liberalizacją wymiany handlowej następuje intensywny wzrost znaczenia handlu międzynarodowego.
Podczas tego kursu student zdobędzie wiedzę w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw, aspektów związanych z rozpoczęciem i rozwojem działalności firmy na rynku międzynarodowym, skutecznymi sposobami zarzadzania ryzykami występującymi w transakcjach handlowych na rynkach zagranicznych, działaniami w zakresie marketingu międzynarodowego, aspektami korespondencji handlowej prowadzonej w kontrahentami zagranicznymi. 


Zarządzanie Zakupami i Zaopatrzeniem
Purchase and supply management


Przedmiot jest prowadzony przy wsparciu merytorycznym POLSKIEGO STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW LOGISTYKI i ZAKUPÓW, PSML (www.psml.pl). 
Najwięksi Polscy pracodawcy są istotnie zainteresowani rekrutacją wykształconej kadry w obszarze zakupów i zaopatrzenia. 
Obecnie w wiodących organizacjach biznesowych na w Polsce i na świecie, znacząco wzrasta rola i odpowiedzialność funkcji zakupowej jako kluczowego ogniwa łańcucha dostaw.
Zespoły zakupowe przestają być tylko źródłem prostych oszczędności kosztowych, ale poprzez generowanie nowych innowacyjnych rozwiązań we współpracy z partnerami zewnętrznymi, stają się liderem w podnoszeniu konkurencyjności swoich firm.
Podczas zajęć studenci zapoznają się z podstawami zarządzania zakupami i zaopatrzeniem.
Zajęcia obejmują następującą tematykę:
1. Rola Zakupów.  Funkcja i Cele Zakupów Bezpośrednich (Direct purchase) i Pośrednich (Indirect purchase).
2. Zakupy jako funkcja Łańcucha Dostaw – wzajemne zależności z innymi ogniwami (łańcuch dostaw, logistyka, magazynowanie transport itd.).
3. Omówienie roli strategicznej, taktycznej i operacyjnej obszaru zakupów i zaopatrzenia. Wpływ funkcji zakupowej na innowacyjność i konkurencyjność organizacji.
4. Podział procesu zakupowego na Planowanie, Zakupy, Zaopatrzenie, Budowanie relacji z dostawcami.
5. Zarządzanie kategoriami (Macierz Kraljica) i tworzenie strategii zakupowych.
6. Grupy Kategorii Zakupowych oraz Typy Strategii dla poszczególnych grup.
7. Strategia Zarządzania Kategorią a Strategia Zakupowa.
8. Identyfikacja ryzyk w łańcuchach dostaw i metody ich minimalizacji. Wybór między celami oszczędnościowymi a bezpiecznym łańcuchem dostaw.
9. Planowanie i prognozowanie w zakupach. Metody prognozowania potrzeb zakupowych.
10. Tworzenie planu rzeczowo – finansowego w oparciu o założenia budżetowe w organizacji. Rola zakupów w tworzeniu oraz aktualizacji budżetów.
11. Budowanie planu zakupów, priorytetyzacja projektów zakupowych, zarządzanie efektywnością realizacji planów zakupowych.
12. Zakupy (Sourcing). Badanie rynku produktów i dostawców. Wybór dostawców. 
13. Zdefiniowanie kryteriów wyboru/oceny ofert i dostawców
14. E-zakupy i elektroniczne rynki zakupowe jako narzędzia wspierające proces zakupowy.
15. Zaopatrzenie (zakupy operacyjne)
16. Rola systemów klasy ERP w procesie zakupowym
17. Zarządzanie relacjami z dostawcami (SRM)
18. Optymalizacja procesu zakupowego (KPI w zakupach)
19. Metody mierzenia efektywności funkcji i procesów zakupowych w organizacji. Przykładowe KPI w zakupach: jak wyznaczać, jak mierzyć, jak rozliczać względem systemów premiowych.
20. Zakupy i zaopatrzenie jako generator innowacji w przedsiębiorstwie. Wyzwania dla specjalistów ds. zakupów i łańcucha dostaw w świecie globalizacji, cyfryzacji (blockchain), przemysłu 4.0 i IoT (Internet of Things).


Kurs "Branża TSL na świecie" jest przeznaczony dla studentów Logistyki.

Podczas kursu student zapozna się z aktualnymi trendami w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka), uczestnikami globalnego rynku TSL. Pozna zasady funkcjonowania outsourcingu logistycznego, operatorów logistycznych (3PL i 4PL) działających na globalnym rynku usług logistyczno-spedycyjnych, innowacje w branży logistycznej, wpływających na aktualną sytuację w branży oraz jej przyszłość.

Kurs poświęcony systemom i narzędziom tworzenia wartości dla klienta. Opiera się na metodologii Lean Management i filozofii Kaizen. Słuchacze kursu poznają sposoby określania procesów (produkcyjnych, logistycznych, biurowych), które tworzą w sposób bezpośredni lub pośredni wartość lub nie tworzą wartości i są rozpatrywane jajko źródła strat w przedsiębiorstwie. Słuchacze zapoznają się także z narzędziami stosowanymi w procesach rozwiązywania problemów, optymalizacji procesów, likwidacji strat w procesach.