Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoriami komunikologii i medioznawstwa dotyczącymi oddziaływania mediów masowych na odbiorców. Rola poszczególnych mediów zostanie omówiona w kontekstach: socjologicznym, psychologicznym, filozoficznym i politycznym. Podstawowymi terminami staną się: media masowe, komunikacja medialna, kultura masowa, publiczność, opinia publiczna, perswazja, propaganda, konwergencja mediów. Poruszone zostaną także zagadnienia dotyczące manipulacji i kreowania rzeczywistości w mediach współczesnych. Ważnym zagadnieniem będzie ponadto wpływ dziennikarstwa na społeczeństwo i kulturę XX i XXI wieku. Część zajęć skupiać się będzie na zagrożeniach i możliwościach nowych mediów i tworzeniu kultury cyberspołeczeństwa na przykładzie blogów i portali społecznościowych. Na zajęciach studenci będą również mogli dokonać analizy i interpretacji wybranego przypadku oddziaływania mediów na społeczeństwo.

Przykładowe tematy zajęć:

1. Systemy medialne w Polsce i na świecie. Model autorytarny i demokratyczny. Modele: spolaryzowanego pluralizmu, demokratycznego korporacjonizmu i liberalny.

2. Analiza pojęć i terminów wstępnych (media masowe, kultura medialna, publiczność: od masy do rynku, opinia publiczna, perswazja, propaganda)

3. Etapy formowania opinii publicznej w mediach. Audytorium mass mediów: projektowane i realne, jednolite i zróżnicowane, obojętne i zaangażowane, przyjazne i wrogie)

4. Przegląd teorii społecznego oddziaływania mediów (m.in. determinizm technologiczny M. McLuhana, typologia potrzeb D. McQuaila, teoria "magicznego pocisku", t. ograniczonych wpływów mediów, t. stereotypó, t. akumulacji, t. modelowania)

5. Oddziaływanie środków masowego przekazu (agenda setting, news framing, spirala milczenia, priming, knowledge gap)

6. Podstawowe rodzaje manipulacji medialnych. 12 grzechów mediów wg M. Iłowieckiego

7. Konwergencja mediów wg H. Jenkinsa (spoilowanie, Matrix, zjawisko zbiorowej inteligencji)

8. Nowe nowe media. Zagrożenia i możliwości, efekty jawne i ukryte, zamierzone i niezamierzone (na przykładzie portali społecznościowych i blogów)

9. Człowiek w świecie mass mediów (podmiot i przedmiot; alienacja czy przystosowanie). Powstawanie cyberspołeczeństwa. Kultura wyznania (confess culture)

10. Kultura mediów i jej spektakle (formaty neotelewizji, reality show, makeover show)

11Tworzenie medialnych mitów i trendów. Wyobrażenia a fakty społeczne. Zjawisko celebrytyzacji i kreowanie autorytetów pozornych

12. Radio jako instrument terroru i propagandy w czasie II wojny światowej i we współczesnych konfliktach wojennych. Skutki kreowania rzeczywistości

13. Oddziaływanie społeczno-kulturowe tabloidyzacji przekazu medialnego.