Wykład Teorie zmiany i rozwoju społecznego dla III roku socjologii

Wykłady z przedmiotu Przemiany społeczne w Europie

Przedmiotem kursu będą problemy społeczne współczesności. Akcent położony będzie na problemy dotyczące społeczeństwa polskiego w kontekście porównawczym. Tematem będzie nie tylko charakterystyka problemów, ale także sposoby ich identyfikacji przez badaczy czy aktywistów, zarządzanie tą wiedzą oraz rola nauki w ich rozwiązywaniu. Istotne będzie wskazanie różnych aktorów społecznych (państwa, samorządów, organizacji pozarządowych, samych obywateli i oczywiście badaczy), zaangażowanych w proces symbolicznej identyfikacji, negocjowania definicji i wypracowywania rozwiązań.

Wykłady wprowadzają w podstawowe pojęcia socjologiczne, które mogą być użyteczne przy badaniu dziejów społeczności w oparciu o ślady materialne. Zostanie przedstawiona perspektywa socjologiczna, specyfika metodologii i badań socjologicznych w porównaniu do sposobu postępowania badawczego archeologii.

Kurs prezentuje obecny stan refleksji teoretycznej w socjologii wraz z polami zastosowań do analizy konkretnych tematów i przydatności do rozpoznania współczesnych zjawisk oraz problemów społecznych.

Na studiach socjologicznych 1 stopnia studenci poznają podstawowe współczesne teorie socjologiczne. Kurs na 2 stopniu bazuje na tej podstawie, rozszerzając wiedzę o nowe pomysły teoretyczne lub ją pogłębiając w przypadkach teorii szczególnie wpływowych i ważnych.

Stąd bardzo ważne na początku kursu jest ustalenie stopnia opanowania wiedzy o teoriach socjologicznych i posiadania świadomości kontekstu w jakim powstają dziś nowe pomysły.

Chodzi o to czy uczestnicy kursu mają za sobą studia socjologiczne lub inne (jeśli inne to jakie).

Od tego będzie zależał kształt zajęć.

Uczestnictwo czynne w wykładach (włączone kamery, udzielanie odpowiedzi na pytania) oraz ćwiczeniach to warunki uzyskania zaliczenia i przystąpienia do egzaminu.

Wykład Współczesne teorie socjologiczne dla 2 roku studiów socjologicznych I stopnia.

Kurs głównych współczesnych kierunków teoretycznych w socjologii.

Został uporządkowany według problemów: systemu; perspektywy uczestników życia społecznego, konfliktu, władzy, racjonalności i instytucji.