Przedmiotem kursu są zagadnienia objęte przedmiotem Prawo cywilne cz. 2, realizowane w ramach 2 semestru i obejmujące następujące zagadnienia:

1. Odpowiedzialność za szkodę niemajątkową - zadośćuczynienie dla poszkodowanego oraz osób bliskich

2. Wykonanie zobowiązań umownych - ogólne założenia

3. Niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania

4. Wygaśnięcie zobowiązania

Wykład monograficzny - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Wykład monograficzny - Prawo turystyczne