Kurs ma za zadanie przybliżenie studentom oświaty dorosłych w wybranych krajach Europy, Ameryki Północnej i Azji

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zasadniczymi dla pedagogiki dorosłych zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi.

Celem zajęć jest przekazanie podstawowych informacji na temat metodologii jako nauki oraz jej funkcjami w opisie i wyjaśnianiu różnorodnych zjawisk z zakresu pomocy społecznej. W trakcie zajęć student poznaje etapy prowadzenia badań społecznych oraz zapoznaje się z najczęściej pojawiającymi się błędami pojawiającymi się w trakcie opracowywania projektu badawczego jak również podczas interpretacji uzyskanych wyników.

Kurs przeznaczony jest dla studentów seminarium magisterskiego na kierunku praca socjalna, studia niestacjonarne. W trakcie kursu studenci mają za zadanie: zebrać, uporządkować i dokonać analizy materiału empirycznego; dokonać korekty pracy (pod względem formalnym, językowym i metodologicznym); zweryfikować hipotezy badawcze, dokonać podsumowania oraz wyciągnięcia wniosków z badań oraz dokonać ostatecznej korekty pracy przed wydrukiem.