Szanowni Państwo, konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 odbywać się będą w czwartki w godz. 9.30 - 11.30. W celu umówienia spotkania online proszę o kontakt mailowy.

Przedmiot ma na celu pogłębienie wiedzy studentów na temat zagadnień dotyczących poradnictwa zawodowego.

Program zajęć łączy teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania z praktycznymi aspektami kierowania ze szczególnym uwzględnieniem instytucji pomocy społecznej. Wykłady stanowią wprowadzenie do podstaw teorii i zarządzania, ćwiczenia umożliwiają wykorzystanie wiedzy teoretycznej w rozwiązywaniu przykładów nawiązujących do realnych sytuacji występujących w praktyce zarządzania.

Szanowni Państwo, Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 odbywać się będą w czwartki w godz. 9.30 - 11.30. W celu umówienia spotkania online proszę o kontakt drogą mailową.


Przedmiot ukierunkowany jest na zapoznanie z historycznym i współczesnym obliczem pedagogiki społecznej. Szczególny nacisk jest położony na teoretyczne i praktyczne aspekty wychowawczego oddziaływania różnych środowisk i instytucji na jednostki i grupy społeczne. Podejmuje problematykę działań wychowawczych i aktywizacyjnych, a także opiekuńczych, terapeutycznych, profilaktycznych, kompensacyjnych, kulturalnych, pomocowych i ratowniczych, kierowanych do osób i zbiorowości wymagających wsparcia w rozwoju oraz marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kierunek: I rok, I st. Praca socjalna

Prowadzący: dr Katarzyna Nowosad

Celem zajęć jest poznanie złożoności języka i rozwój umiejętności autoprezentacji, metod przygotowania i realizowania wystąpień publicznych z wykorzystaniem związanej z tematem wiedzy o komunikacji interpersonalnej oraz sposobach radzenia sobie z tremą.

Dla kogo?

studenci niestacjonarni kierunku praca socjalna - II rok II stopnia, sem. zimowy 2020/2021