Konwersatorium ma na celu dostarczenie studentowi wiedzy na temat fonologii i fonetyki języka ukraińskiego na tle innych języków słowiańskich. Student w trakcie kursu rozumie pojęcie fonemu i głoski, zna budowę i funkcjonowanie narządów mowy, artykulacyjną klasyfikację głosek języka ukraińskiego i polskiego, rozumie procesy zachodzące w ciągu fonicznym, zna reguły ortofoniczne języka ukraińskiego i polszczyzny, odróżnia wymowę normatywą od wymowy dialektalnej, stosuje nabytą wiedzę w praktyce komunikacyjnej.

Celem zajęć jest przedstawienie właściwości systemu składniowego współczesnego języka ukraińskiego, tj. zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami składniowymi, opanowanie przez nich umiejętności rozpoznawania struktur składniowych oraz opisu i analizy zjawisk składniowych we współczesnym języku ukraińskim.

Celem kursu jest kształtowanie wiedzy o zagadnieniach podstawowych dialektologii słowiańskiej, w tym dialektologii ukraińskiej, oraz o zagadnieniach podstawowych etnolingwistyki, o wspólnych metodach i różnicach w podejściu do przedmiotu badań w dialektologii i etnolingwistyce.

Student przyswaja wiedzę o zróżnicowaniu regionalnym języków słowiańskich, zaznajamia się z podstawowymi pojęciami dialektologii oraz metodami badań dialektologicznych, w tym z metodą lingwogeograficzną.

Student kształtuje uporządkowaną wiedzę o dialektach języka ukraińskiego, o regionach historyczno-etnograficznych, przyswaja wiedzę o specyfice ich kultury materialnej i duchowej.

Student kształtuje umiejętność dostrzegania zróżnicowania regionalnego języka ukraińskiego i rozumienia jego znaczenia w historii kultury ukraińskiej oraz umiejętność analizować teksty w celu ustalenia jego cech językowych i należności do określonego dialektu oraz znalezienia dialektyzmów w tekstach literatury pięknej i określenia ich cech semantycznych lub gramatycznych.

Celem kursu jest kształtowanie wiedzy o zróżnicowaniu terytorialnym języka ukraińskiego na ukraińskich terenach etnicznych oraz o wariantach literackiego języka ukraińskiego funkcjonującego na Ukrainie i poza granicami Ukrainy.

Student przyswaja wiedzę o wariantywności systemu językowego na różnych poziomach systemowych, w tym o cechach wspólnych i różnicach zachodzących między wariantami terytorialnymi literackiego języka ukraińskiego na różnych etapach historii języka. Student również rozwija kompetencję interkulturową poprzez uwzględnienie kontekstu kulturowego w języku, literaturze i kulturze ukraińskiej rozpatrywanych w kontekście ogólnosłowiańskim i ogólnoeuropejskim; kształtuje umiejętność dostrzegania zróżnicowania regionalnego języka ukraińskiego i rozumienia jego znaczenia w historii kultury ukraińskiej oraz umiejętność analizować teksty w celu ustalenia jego cech językowych i należności do określonego dialektu lub wariantu literackiego języka ukraińskiego.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z tendencjami ksztaltowania literackiego języka ukraińskiego na różnych etapach jego rozwoju, również zapoznanie studenta z przemianami, zachodzącymi we współczesnym ukraińskim języku literackim, zwłaszcza w zakresie leksyki, frazeologii, słowotwórstwa, gramatyki oraz wyjaśnienie przyczyn pojawienia się tych zjawisk.

W wyniku zajęć student ma zapoznać się z wariantami literackiego języka ukraińskiego funkcjonującymi na etnicznych terenach ukraińskich oraz używanymi przez diasporę i ukraińską mniejszość narodową poza granicami Ukrainy, nauczyć się określać normatywność tekstów ustnych i pisemnych, czytać i rozumieć teksty sporządzone w różnych systemów graficznych.