Głównym celem treningu interpersonalnego jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych, a w szczególności:

  • doskonalenie umiejętności wyrażania myśli i uczuć, rozwiązywania konfliktów, aktywnego słuchania innych;
  • pogłębienie świadomości swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju;
  • lepsze rozumienie motywów działania  i emocji innych ludzi;
  • doskonalenie swoich zachowań w różnych sytuacjach z ludźmi;
  • budowanie kontaktu i porozumienia z innymi oraz pogłębianie postawy szacunku i zrozumienia dla różnorodności, wrażliwości na inne osoby;
  • rozwijanie swojej inteligencji emocjonalnej;
  • rozpoznawanie swoich emocji i motywów swojego zachowania,  zwiększanie  empatii wobec przeżywanych emocji i potrzeb innych;
  • poznanie reakcji innych na swoje zachowania, aby lepiej rozumieć swój wpływ na innych;
  • doskonalenie umiejętności przyjmowania i udzielania informacji zwrotnych.