Kurs przeznaczony jest dla Studentów I roku II stopnia na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Podczas ćwiczeń studenci poszerzą wiedzę z zakresu funkcjonowania szkoły jako instytucji edukacyjno-wychowawczej funkcjonującej w realiach globalnej rzeczywistości. Proponowane tematy są próbą zdefiniowania społeczno-kulturowych uwarunkowań funkcjonowania współczesnej szkoły, determinant środowiskowych, rozwijania umiejętności życiowych oraz  podejmowania aktywności w środowisku lokalnym. Wskazania skutecznych działań dydaktyczno- wychowawczych na terenie szkoły zapewniających rozwój potencjalnych możliwości uczniów. Pojawia się również konieczność odpowiedzi na pytania o cele edukacji dla przyszłości, rozpoczynając  działania już na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Kurs przeznaczony jest dla studentów II roku, kierunku: Geografia, st stacjon., na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrz. Konwersatorium służy przekazaniu studentom podstawowych wiadomości i zdobyciu umiejętności ważnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela. Uczą budowania zespołu z grupy uczniów, a także rozwijania ich umiejętności życiowych. Zawarte w programie  zajęć treści i metody służą indywidualizacji działań podejmowanych w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przygotowują do współpracy z rodzicami oraz uczą radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych. 

Kurs przeznaczony jest dla Studentów I roku II stopnia na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Podczas ćwiczeń studenci poszerzą wiedzę z zakresu funkcjonowania szkoły jako instytucji edukacyjno-wychowawczej funkcjonującej w realiach globalnej rzeczywistości. Proponowane tematy są próbą zdefiniowania społeczno-kulturowych uwarunkowań funkcjonowania współczesnej szkoły, determinant środowiskowych, rozwijania umiejętności życiowych oraz  podejmowania aktywności w środowisku lokalnym. Wskazania skutecznych działań dydaktyczno- wychowawczych na terenie szkoły zapewniających rozwój potencjalnych możliwości uczniów.

Pojawia się również konieczność odpowiedzi na pytania o cele edukacji dla przyszłości, rozpoczynając  działania już na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.


Kurs z przedmiotu: Ogólne przygotowanie pedagogiczne, przeznaczony jest dla studentów I roku Logopedii i audiologii , st. stacjonarne, Wydział Humanistyczny. Obejmuje treści z zakresu procesu kształcenia i wychowania. W wyniku realizacji zajęć studenci zdobędą wiedzę pedagogiczną, umożliwiającą poznanie specyfiki  rozwoju i funkcjonowania ucznia adekwatnie do etapu edukacyjnego. Zapoznają się z warsztatem pracy nauczyciela – wychowawcy (metody i techniki służące budowaniu i integracji zespołu klasowego) oraz  zadaniami wychowawcy klasy. Poznają kompetencje współczesnego nauczyciela oraz metody prowadzenia badań diagnostycznych, pozwalających na poznanie uczniów oraz klasy, a także potrzebne do realizacji zadań wynikających z programu praktyki . 

Kurs: Podstawy pedagogiki przeznaczony jest dla studentów  I roku Animacji kultury, lic., st. stacjonarne. Student zdobędzie wiedzę z zakresu pedagogiki jako nauki. Dokona oceny odmiennych koncepcji wychowania, ich założeń i ideologii, odnosząc je do historycznych i kulturowych uwarunkowań. Będzie potrafił posługiwać się poznanymi kategoriami pedagogicznymi. Pozna nauki współpracujące z pedagogiką oraz podstawowe pojęcia pedagogiki. Zdobędzie wiedzę dotyczącą podstawowych problemów społecznych. Dostrzeże znaczenie i złożoność edukacji i wychowania, zrozumie specyfikę i warunki pracy pedagoga. Podejmie próby konstruowania własnego warsztatu zawodowego.

Kurs z przedmiotu: Ogólne przygotowanie pedagogiczne, przeznaczony jest dla studentów I roku Logopedii i audiologii , st. stacjonarne, Wydział Humanistyczny. Obejmuje treści z zakresu procesu kształcenia i wychowania. W wyniku realizacji zajęć studenci zdobędą wiedzę pedagogiczną, umożliwiającą poznanie specyfiki  rozwoju ucznia adekwatnie do etapu edukacyjnego, a także w kontekście wychowania oraz nauczania-uczenia się. Poznają kompetencje współczesnego nauczyciela oraz metody prowadzenia badań diagnostycznych, pozwalających na poznanie uczniów oraz klasy. Zapoznają się z warsztatem pracy nauczyciela – wychowawcy (metody i techniki służące budowaniu i integracji zespołu klasowego) oraz  zadaniami wychowawcy klasy.