Konsultacje on-line:

Zapraszam we wtorki: 16.30-17.00 . Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy w sprawie ustalenia daty spotkania.

Do zobaczenia:)

Realizowane treści stanowią kontynuację zakresu tematycznego spotkań, których celem  jest zapoznanie studentów II roku Logopedii z audiologią ze specyfiką pracą nauczyciela na poziomie szkoły podstawowej. W wyniku realizacji zajęć studenci uzyskają wiedzę dotyczącą zadań i funkcjonowania szkoły jako instytucji oświatowo-wychowawczej, zapoznają się ze sposobami organizowania procesu wychowania w szkole podstawowej, zdobędą wiedzę i podstawowe umiejętności z zakresu efektywnego porozumiewania się w rzeczywistości edukacyjnej, poznają cele i zadania pracy wychowawcy klasy. Podczas zajęć poznają metody aktywizujące możliwe do zastosowania podczas pracy z grupą. Dokonana zostanie również charakterystyka funkcjonowania( i wynikających z niej potrzeb) wybranych grup uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kurs: Wprowadzenie do pedagogiki przeznaczony jest dla studentów  I roku Pedagogiki, lic., st. stacjonarne. Student zdobędzie wiedzę z zakresu pedagogiki jako nauki. Dokona oceny odmiennych koncepcji wychowania, ich założeń i ideologii, odnosząc je do historycznych i kulturowych uwarunkowań. Będzie potrafił posługiwać się poznanymi kategoriami pedagogicznymi. Pozna nauki współpracujące z pedagogiką oraz podstawowe pojęcia pedagogiki. Zdobędzie wiedzę dotyczącą podstawowych problemów społecznych. Dostrzeże znaczenie i złożoność edukacji i wychowania, zrozumie specyfikę i warunki pracy pedagoga. Podejmie próby konstruowania własnego warsztatu zawodowego.