Treści przedmiotu obejmują teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z problematyką specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci. W trakcie zajęć student analizuje zakres i istotę pojęcia specjalne potrzeby edukacyjne, poznaje podstawowe regulacje prawne dotyczące organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zdobywa wiedzę na temat funkcjonowania osób zaliczanych do tej grupy oraz nabywa umiejętności diagnozy pedagogicznej i wspierania w rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i w szkole.

W wyniku kursu student będzie potrafił posługiwać się poznanymi kategoriami pedagogicznymi. Pozna nauki współpracujące z pedagogiką oraz podstawowe pojęcia pedagogiki. Zdobędzie wiedzę dotyczącą podstawowych problemów społecznych. Dostrzeże znaczenie i złożoność edukacji i wychowania, zrozumie specyfikę i warunki pracy fizjoterapeuty.

W wyniku realizacji założonych treści student zdobędzie elementarną wiedzę z zakresu dydaktyki. Dokona oceny problemów współczesnej edukacji. Zdobędzie wiedzę związaną ze skutecznym i efektywnym nauczaniem. Podejmie próby kreowania autorskich rozwiązań dydaktycznych. Dostrzeże znaczenie i złożoność edukacji i kształcenia, zrozumie specyfikę i warunki pracy pedagoga. Będzie pracował nad umiejętnością nauczania-uczenia się oraz doskonaleniem własnego warsztatu pedagogicznego.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z pracą nauczyciela na poziomie szkoły podstawowej. W wyniku realizacji zajęć studenci uzyskają wiedzę dotyczącą zadań i funkcjonowania szkoły jako instytucji oświatowo-wychowawczej, zapoznają się ze sposobami organizowania procesu wychowania w szkole podstawowej, zdobędą wiedzę i podstawowe umiejętności z zakresu efektywnego porozumiewania się w rzeczywistości edukacyjnej.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu procesu kształcenia i wychowania na poziomie szkoły podstawowej. Studenci poznają podstawowe pojęcia pedagogiczne, uzyskają wiedzę pozwalającą im na zrozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania oraz nauczania-uczenia się. W czasie kursu zapoznają się z kompetencjami współczesnego nauczyciela i jego specyfiką pracy, poznają metody i techniki prowadzenia badań diagnostycznych, nauczą się, jak motywować ucznia do nauki szkolnej oraz jak współpracować z rodzicami.