Celem przedmiotu jest:
- zapoznanie studentów z przejawami współczesnych patologii społecznych i ich powiązań z funkcjonowaniem w realiach edukacyjnych;
- omówienie czynników determinujących zachowania patologiczne w społeczeństwie;
- nauka analizy informacji o stanie patologii społecznych;
- umiejętność wskazywania źródeł zachowań patologicznych;
- zapoznanie Studentów z problemami zapobiegania zachowań aspołecznych;
- poszukiwanie możliwości efektywnego przeciwdziałania zjawiskom destrukcyjnie wpływającym na społeczeństwo

Forma zajęć: WYKŁAD

Celem kursu jest zwrócenie uwagi na niezbędne w pracy z klientem pomocy społecznej kompetencje interpersonalne, jakimi powinien charakteryzować się pracownik socjalny. Kurs przygotowany jest dla studentów trzeciego roku na kierunku praca socjalna.

Forma zajęć: ĆWICZENIA

Celem kursu jest przygotowanie studentów do pracy metodą projektową oraz zwrócenie uwagi na wartość jaką do działań społecznych wnosi ewaluacja - zarówno ewaluacja procesu pomagania jak i ewaluacja prowadzonych działań i realizowanych projektów.

Forma zajęć: ĆWICZENIA

Zajęcia obejmują wiedzę z zakresu etyki pracy socjalnej. W ich ramach podejmowana będzie problematyka wyzwań etycznych stojących przed pracownikiem socjalnym, zasad etycznych obowiązujących pracownika socjalnego, dylematów etycznych doświadczanych w działalności zawodowej i strategii radzenia sobie z nimi. Kurs jest przygotowany dla studentów trzeciego roku pracy socjalnej.

Forma zajęć: ĆWICZENIA