Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami wychowania i kształcenia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi oraz edukacyjnymi. Studenci uzyskują wiedzę na temat współczesnych tendencji, form i metod wspierania rozwoju i funkcjonowania edukacyjnego dzieci oraz uczniów. Rozwijają umiejętności rozpoznawania i realizowania specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych z uwzględnieniem czynników środowiskowych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką psychospołecznego funkcjonowania osób dorosłych z niepełnosprawnością. Student zdobędzie wiedzę na temat trudności i ograniczeń, jakich mogą doświadczać osoby z niepełnosprawnością w realizacji wybranych ról i zadań człowieka dorosłego, potencjału i zasobów, jakimi dysponują. Omawiane będą zagadnienia optymalnego przygotowania do dorosłego życia oraz wspierania osób z niepełnosprawnością w jego realizacji. Student będzie rozwijał kompetencje w zakresie krytycznego ustosunkowania do określonych rozwiązań prawno-organizacyjnych oraz zdobywał umiejętność planowania działań wspierających, z uwzględnieniem środowiska życia.

Celem kursu jest realizacja treści programowych z zakresu seminarium doktoranckiego przewidzianych w załączniku 6 (USOS)

W ramach wykładu studenci uzyskają podstawową wiedzę na temat seksualności osób z wybranymi rodzajami niepełnosprawności, z uwzględnieniem możliwości i ograniczeń w jej realizacji wynikających z uwarunkowań biologicznych i środowiskowych, zwłaszcza rodzinnych. Zapoznają się z problematyką indywidualnych i społecznych uwarunkowań realizacji ról rodzinnych przez osoby z niepełnosprawnością.