Celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu przygotowania pracy magisterskiej. Studenci uczą się pisania pracy w kontekście merytorycznym, metodycznym i technicznym, pogłębiając wiedzę i umiejętności badawcze zdobyte na studiach licencjackich.

Celem kursu jest wprowadzenie teoretyczne i praktyczne do wiedzy o procesach komunikacji interpersonalnej oraz przyswojenie podstawowych technik komunikacyjnych. Wśród treści przedstawianych podczas zajęć znajdą się, m.in.: definicja, cechy i funkcje komunikacji interpersonalnej, formy komunikacji (werbalna i niewerbalna), błędy i bariery w procesie komunikowania się, zasady skutecznej komunikacji. Studenci zostaną również zapoznani z podstawowymi umiejętnościami przydatnymi w kontaktach interpersonalnych, zwłaszcza asertywnością i empatią.

Celem kursu jest wprowadzenie w problematykę przedstawiania osób z niepełnosprawnością przez środki masowego przekazu (gazeta, telewizja, internet, radio). W ramach przedmiotu studenci zostaną zaznajomieni z różnorodnością przekazów medialnych z udziałem osób z niepełnosprawnościami (intelektualną, sensoryczną, ruchową) oraz osób ze spektrum autyzmu. Przedstawiony zostanie wizerunek omawianej grupy osób przede wszystkim w filmie, reportażu, serialu telewizyjnym, reklamie oraz kampaniach społecznych. Omówione zostaną również postawy wobec osób z niepełnosprawnościami oraz funkcjonujące w społeczeństwie uprzedzenia i stereotypy.

Celem kursu jest wprowadzenie teoretyczne i praktyczne do wiedzy o procesach komunikacji interpersonalnej oraz przyswojenie podstawowych technik komunikacyjnych. Wśród treści przedstawianych podczas zajęć znajdą się, m.in.: definicja, cechy i funkcje komunikacji interpersonalnej, formy komunikacji (werbalna i niewerbalna), błędy i bariery w procesie komunikowania się, zasady skutecznej komunikacji. Studenci zostaną również zapoznani z podstawowymi umiejętnościami przydatnymi w kontaktach interpersonalnych, zwłaszcza asertywnością i empatią.

Celem kursu jest wprowadzenie teoretyczne i praktyczne do wiedzy o procesach komunikacji interpersonalnej oraz przyswojenie podstawowych technik komunikacyjnych. Wśród treści przedstawianych podczas zajęć znajdą się, m.in.: definicja, cechy i funkcje komunikacji interpersonalnej, formy komunikacji (werbalna i niewerbalna), błędy i bariery w procesie komunikowania się, zasady skutecznej komunikacji. Studenci zostaną również zapoznani z podstawowymi umiejętnościami przydatnymi w kontaktach interpersonalnych, zwłaszcza asertywnością i empatią.

Przedmiot ma na celu wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej jako nauki interdyscyplinarnej. Przedstawiony zostanie jej związek z medycyną i innymi naukami społecznymi. Ukazane zostaną tradycyjne i współczesne paradygmaty w pedagogice specjalnej, jak również klasyczne i współczesne ujęcia systematyki pedagogiki specjalnej. Na zajęciach zostaną zaprezentowane formy edukacji uczniów z niepełnosprawnością oraz specyfika pracy: edukacyjnej, rehabilitacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej. Student pozna zasady i metody pracy pedagogicznej w pedagogice specjalnej, podstawowe pojęcia, klasyfikacje, edukację oraz przepisy prawne ją regulujące, jak również funkcjonowanie społeczne osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, przewlekłymi chorobami i niedostosowaniem społecznym.