Celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu przygotowania pracy magisterskiej. Studenci uczą się pisania pracy w kontekście merytorycznym, metodycznym i technicznym, pogłębiając wiedzę i umiejętności badawcze zdobyte na studiach licencjackich.

Przedmiot ma na celu pogłębienie wiedzy studentów na temat edukacji integracyjnej i włączającej. Na zajęciach będą analizowane zagadnienia związane z planowaniem, realizacją i monitoringiem działań wspierających w edukacji integracyjnej i włączającej. Omówione zostaną m.in. formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zasady wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i konstruowania IPETu. Na zajęciach zostaną przedstawione przykładowe strategie stosowane w edukacji włączającej.


Przedmiot ma na celu pogłębienie wiedzy studentów na temat edukacji integracyjnej i włączającej. Na zajęciach będą analizowane zagadnienia związane z planowaniem, realizacją i monitoringiem działań wspierających w edukacji integracyjnej i włączającej. Omówione zostaną m.in. formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zasady wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i konstruowania IPETu. Na zajęciach zostaną przedstawione przykładowe strategie stosowane w edukacji włączającej.


Celem kursu jest wprowadzenie w problematykę przedstawiania osób z niepełnosprawnością przez środki masowego przekazu (gazeta, telewizja, internet, radio). W ramach przedmiotu studenci zostaną zaznajomieni z różnorodnością przekazów medialnych z udziałem osób z niepełnosprawnościami (intelektualną, sensoryczną, ruchową) oraz osób ze spektrum autyzmu. Przedstawiony zostanie wizerunek omawianej grupy osób przede wszystkim w filmie, reportażu, serialu telewizyjnym, reklamie oraz kampaniach społecznych. Omówione zostaną również postawy wobec osób z niepełnosprawnościami oraz funkcjonujące w społeczeństwie uprzedzenia i stereotypy.

Przedmiot ma na celu wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przedstawione zostaną w nim szczegółowe zagadnienia z zakresu niepełnosprawności intelektualnej, związane zwłaszcza z funkcjonowaniem psychospołecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu. Ukazane zostaną możliwości edukacji i rehabilitacji tych osób w kontekście aktualnie obowiązujących przepisów prawnych związanych z kształceniem. Na zajęciach zostaną zaprezentowane podstawy programowe kształcenia obowiązujące na różnych etapach edukacyjnych, jak również metody i formy edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu. 


Przedmiot ma na celu pogłębienie wiedzy studentów na temat edukacji integracyjnej i włączającej. Na zajęciach będą analizowane zagadnienia związane z planowaniem, realizacją i monitoringiem działań wspierających w edukacji integracyjnej i włączającej. Omówione zostaną m.in. formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zasady wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i konstruowania IPETu. Na zajęciach zostaną przedstawione przykładowe strategie stosowane w edukacji włączającej.


Przedmiot ma na celu wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej jako nauki interdyscyplinarnej. Przedstawiony zostanie jej związek z medycyną i innymi naukami społecznymi. Ukazane zostaną tradycyjne i współczesne paradygmaty w pedagogice specjalnej, jak również klasyczne i współczesne ujęcia systematyki pedagogiki specjalnej. Na zajęciach zostaną zaprezentowane formy edukacji uczniów z niepełnosprawnością oraz specyfika pracy: edukacyjnej, rehabilitacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej. Student pozna zasady i metody pracy pedagogicznej w pedagogice specjalnej, podstawowe pojęcia, klasyfikacje, edukację oraz przepisy prawne ją regulujące, jak również funkcjonowanie społeczne osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, przewlekłymi chorobami i niedostosowaniem społecznym.

Celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu przygotowania pracy magisterskiej. Studenci uczą się pisania pracy w kontekście merytorycznym, metodycznym i technicznym, pogłębiając wiedzę i umiejętności badawcze zdobyte na studiach licencjackich.

Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022 odbywają się w trybie zdalnym (video-konferencja) po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową na adres: katarzyna.rusinek@mail.umcs.pl 

Miejsce: kampus - Katarzyna Rusinek - Konsultacje semestr letni 2021/22
poniedziałek: 10:30-11:30