Wykład obieralny (POW) przeznaczony dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Ekonomia. Celem wykładu jest ukazania uwarunkowań, celów, płaszczyzny i efektów współpracy transgranicznej oraz analiza historycznych i współczesnych studiów przypadku. 

Wykład fakultatywny dla II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunek Logistyka. Celem wykładu jest ukazanie uwarunkowań ekonomiczno-społecznych i technicznych gospodarki komunalnej oraz jej branż związanych z dostarczaniem usług wodociągowo-kanalizacyjnych, komunikacji miejskiej, ciepłownictwa i gospodarki odpadami komunalnymi. Integralną częścią wykładu jest charakterystyka podstawowych kategorii związanych z ekonomiką przedsiębiorstwa komunalnego.  

Wykład fakultatywny dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Ekonomia, którego celem jest ukazanie sieciowej struktury powiązań występującej między miastami i regionami europejskimi. Wykład został podzielony na pięć zasadniczych bloków tematycznych, obejmujących kolejno: przemiany strukturalno-funkcjonalne współczesnych miast, ujęcie przedmiotowe i podmiotowe regionu, wielokryterialną typologię sieci, analizę przypadków funkcjonowania sieci zwartych oraz analizę przypadków funkcjonowania sieci rozproszonych.