Konsulatcje prowadzone są w formie wideokonferencji na Wirtualnym Kampusie 

Przygotowanie psychologiczne do pracy w szkole ponadpodstawowej dla studentów 1 rok, studia 2 stopnia

Fakultet psychoedukacyjny "Trening twórczości", 1 rok psychologii stacjonarnej

Kurs przedmiotu Psychologia dla  kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I st. 1 roku (stacjonarne)

Kurs przedmiotu Psychologia dla  kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I st. 1 roku (stacjonarne)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami i koncepcjami psychologicznymi, skoncentrowanymi wokół
procesów poznawczych i emocjonalno - motywacyjnych, funkcjonowania jednostki w świecie społecznym, relacji nauczyciel - uczeń.
Omawiane podczas zajęć treści dotyczą: uczenia się i zapamiętywania, motywowania do uczenia się, wzajemnego spostrzegania się nauczycieli i uczniów, zasad efektywnej komunikacji w relacji nauczyciel-uczeń, problematyki agresji u dzieci i młodzieży. Studenci poznają podstawowe teorie osobowości, zagadnienia pamięci, indywidualne cechy myślenia, metody kształtowania wyobraźni dziecka.
Podczas zajęć studenci zapoznają się ponadto z podstawowymi zagadnieniami z zakresu psychologii rozwojowej takimi jak: zadania rozwojowe człowieka we wczesnym wieku szkolnym oraz w okresie adolescencji, zaburzenia funkcjonowania związane z okresem dorastania i dorosłości. Treści przedmiotu koncentrują się również na zagadnieniach twórczości, zdolności i uzdolnień.