The materials for the course which is conducted within the Erasmus+ program are inteded for the period of classes' suspension due to the coronavirus pandemia.

The course covers the knowledge in the area of functioning of an enterprise in the economic, social and political environment of a contemporary developed state.

Wykład ogólnowydziałowy w języku obcym. Materiały w Wirtualnym Kampusie są obliczone na okres zawieszenia zajęć z powodu epidemii koronawirusa.

Kurs "Wskaźniki ekonomiczne i społeczne" jest wykładany w języku rosyjskim. Ma pomóc w zrozumieniu istoty najpopularniejszych wskaźników w tym zakresie, zwracając uwagę na rozpowszechnione błędy w ich interpretowaniu.

Kurs jest przeznaczony dla studentów II roku II stopnia Zarządzania. Materiały w Wirtualnym Kampusie są obliczone na okres zawieszenia zajęć z powodu epidemii koronawirusa.

O kursie:

Nadzór korporacyjny to według definicji OECD system instytucji prawnych i ekonomicznych, który tworzy formalny i nieformalny system regulacyjny determinujący zachowania przedsiębiorstw. Struktury nadzoru korporacyjnego w spółce określają dystrybucję praw i odpowiedzialności między poszczególnymi jego uczestnikami i definiują zasady i procedury procesów decyzyjnych.

Zadaniem kursu będzie pokazanie, iż praktyczna implementacja nadzoru korporacyjnego jest uwarunkowana zestawem czynników egzo- i endogenicznych: istniejącymi regulacjami prawnymi, otoczeniem biznesu (m.in. stanem rynków, poziomem ochrony praw własności, czynnikami kulturowymi i historycznymi), specyfiką struktury organizacyjnej spółki i struktury wpływów podstawowych grup interesów itp. Mimo bardzo dużej różnorodności rozwiązań zastosowanych zarówno w prawie jak praktyce gospodarczej, można wyodrębnić kilka podstawowych modeli nadzoru korporacyjnego: anglosaski, kontynentalny i japoński. Zostaną omówione także specyficzne modele nadzoru korporacyjnego, które powstają w krajach postkomunistycznych. Z jednej strony, ewoluują one w kierunku modelu anglosaskiego lub kontynentalnego, z drugiej zachowują swoją specyfikę związaną z procesami transformacyjnymi w gospodarce i kształtującym się układem instytucjonalnym. Na wykładach zostaną także przedyskutowane współczesne światowe trendy ewolucji nadzoru korporacyjnego, w tym umiędzynarodowienie, wzrost popularności kodeksów dobrych praktyk, zwiększające się znaczenie celów pozafinansowych, m.in. w ramach koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.