Zadaniem kursu będzie pokazanie, iż praktyczna implementacja nadzoru korporacyjnego jest uwarunkowana zestawem czynników egzo- i endogenicznych: istniejącymi regulacjami prawnymi, otoczeniem biznesu (m.in. stanem rynków, poziomem ochrony praw własności, czynnikami kulturowymi i historycznymi), specyfiką struktury organizacyjnej spółki i struktury wpływów podstawowych grup interesów itp.Na wykładach zostaną także przedyskutowane współczesne światowe trendy ewolucji nadzoru korporacyjnego, w tym umiędzynarodowienie, wzrost popularności kodeksów dobrych praktyk, zwiększające się znaczenie celów pozafinansowych, m.in. w ramach koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.

Nadzór korporacyjny to według definicji OECD system instytucji prawnych i ekonomicznych, który tworzy formalny i nieformalny system regulacyjny determinujący zachowania przedsiębiorstw. Struktury nadzoru korporacyjnego w spółce określają dystrybucję praw i odpowiedzialności między poszczególnymi jego uczestnikami i definiują zasady i procedury procesów decyzyjnych.

Zadaniem kursu będzie pokazanie, iż praktyczna implementacja nadzoru korporacyjnego jest uwarunkowana zestawem czynników egzo- i endogenicznych: istniejącymi regulacjami prawnymi, otoczeniem biznesu (m.in. stanem rynków, poziomem ochrony praw własności, czynnikami kulturowymi i historycznymi), specyfiką struktury organizacyjnej spółki i struktury wpływów podstawowych grup interesów itp. Mimo bardzo dużej różnorodności rozwiązań zastosowanych zarówno w prawie jak praktyce gospodarczej, można wyodrębnić kilka podstawowych modeli nadzoru korporacyjnego: anglosaski, kontynentalny i japoński. Zostaną omówione także specyficzne modele nadzoru korporacyjnego, które powstają w krajach postkomunistycznych. Z jednej strony, ewoluują one w kierunku modelu anglosaskiego lub kontynentalnego, z drugiej zachowują swoją specyfikę związaną z procesami transformacyjnymi w gospodarce i kształtującym się układem instytucjonalnym. Na wykładach zostaną także przedyskutowane współczesne światowe trendy ewolucji nadzoru korporacyjnego, w tym umiędzynarodowienie, wzrost popularności kodeksów dobrych praktyk, zwiększające się znaczenie celów pozafinansowych, m.in. w ramach koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.


Przedmiot jest poświęcony sposobom, w jaki władze lokalne mogą wykorzystać szanse, które im dała reforma samorządowa. Studenci zostaną zapoznani z czynnikami rozwoju lokalnego, zagadnieniami konkurencyjności gospodarki lokalnej, zasadami diagnozowania problemów i szans rozwojowych przez władze lokalne, a także z zasadami budowy strategii i podstawowymi narzędziami stymulowania rozwoju gospodarczego na szczeblu lokalnym.