Wykład pozwala na zdobycie podstaw wiedzy księgowej i sprawozdawczości finansowej, zapoznaje z typowymi schematami ewidencji księgowej oraz uczy organizacji rachunkowości w przedsiębiorstwie. Nacisk kładziony jest na zrozumienie zrozumieniu procesów zachodzących w jednostkach gospodarczych, pod kątem ich wpływu na sytuację majątkowo-finansową oraz osiągane przez jednostki wyniki.

W ramach zajęć zostaną omówione takie zagadnienia jak: rachunkowość jako system informacyjny; zakres przedmiotowy i podmiotowy rachunkowości; nadrzędne zasady rachunkowości; podstawowe pojęcia związane z bilansem (aktywa, pasywa, równowaga bilansowa), rachunkiem zysków i start (przychody i koszty, pojęcia bliskoznaczne, struktura rachunku wyników) i pozostałymi elementami sprawozdania finansowego; operacje gospodarcze i ich typy; konto księgowe i jego funkcjonowanie (w tym ewidencja syntetyczna, analityczna i pozabilansowa); podstawy rachunku kosztów; podstawy organizacji rachunkowości w przedsiębiorstwie (w tym inwentaryzacja, dowody księgowe, odpowiedzialność za rachunkowość).

Przedmiot ma za zadanie wprowadzić w zagadnienia rachunkowości i stanowi podstawę dla takich przedmiotów jak rachunkowość finansowa, zarządcza, podatkowa, bankowa, ubezpieczeniowa, sprawozdawczość finansowa, analiza finansowa i finanse przedsiębiorstw.

Po ukończeniu zajęć student powinien:

- rozumieć istotę nadrzędnych zasad rachunkowości,

- znać elementy sprawozdania finansowego,

- prawidłowo klasyfikować pozycje bilansowe i wynikowe oraz umieć sporządzić bilans i rachunek zysków i strat (w wersji porównawczej i kalkulacyjnej),

- identyfikować operacje gospodarcze (rozróżniać ich typy i wpływ na ocenę sytuacji majątkowo-finansowej jednostki),

- potrafić zaksięgować typowe operacje gospodarcze zgodnie z zasadą podwójnego zapisu,

- rozumieć potrzebę i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej,

- znać podstawy rachunku kosztów,

- określić jakie podmioty są zobligowana do prowadzenia rachunkowości, w tym podstawy prawne sprawozdawczości finansowej,

- znać zakres obowiązków związanych z rachunkowością oraz ustalić osoby odpowiedzialne za ich realizację.

Materiały dydaktyczne dla słuchaczy studiów podyplomowych kierunku Rachunkowość z przedmiotu Rachunkowość bankowa (podstawy).

Materiały na seminaria dyplomowe i webinaria 

Materiały z przedmiotu Rachunkowość podatkowa dla III r. FiR, specjalność Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji. Zawierają wykłady (w formie prezentacji), dodatkowe materiały dydaktyczne (w tym przepisy prawne), zagadnienia ułatwiające przygotowanie do egzaminu, testy weryfikujące stopień zapoznania się z materiałami. W godzinach umówionych (wykładów) prowadzone będą chaty umożliwiające zadawanie pytań, udzielanie konsultacji/wyjaśnień.