Tematyka kursu:

1. Postawa anatomiczna, części i przykładowe okolice ciała.
2. Orientacja ciała ludzkiego w przestrzeni: osie, kierunki i płaszczyzny.
3. Tkanki budujące organizm człowieka.
4. Układ szkieletowy – budowa i funkcje. Połączenie międzykostne.
5. Układ mięśniowy – formy morfologiczne mięśni szkieletowych, zróżnicowanie funkcjonalne mięśni, narządy pomocnicze, topografia i funkcja mięśni głowy, szyi, klatki piersiowe, brzucha, grzbietu i kończyn.
6. Topografia, funkcja, podział i budowa ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.
7. Topografia, budowa i funkcja narządów układu pokarmowego.
8. Topografia, budowa i funkcja narządów układu oddechowego.
9. Układ krążenia - topografia, budowa i funkcja narządów układu krwionośnego i limfatycznego.
10. Układ moczowy - topografia, budowa i funkcja nerek i dróg moczowych.
11. Układ rozrodczy męski – topografia, budowa i funkcja narządów płciowych zewnętrznych i wewnętrznych.
12. Układ rozrodczy żeński – topografia, budowa i funkcja narządów płciowych zewnętrznych i wewnętrznych.
13. Układ wewnątrzwydzielniczy – topografia, budowa i hormony gruczołów dokrewnych zwartych i amfikrynowych.
14. Budowa narządu wzroku, słuchu i równowagi, nabłonka węchowego i kubków smakowych.
15. Skóra i jej wytwory.
16. Elementy antropologii (antropologia filogenetyczna, ontogenetyczna i populacyjna, metody badawcze stosowane w antropologii).