Cele przedmiotu:

- zapoznanie studentów ze strukturalno-funkcjonalną organizacją ciała roślin oraz rodzajami i miejscem gromadzenia substancji biologicznie czynnych (oddziałujących na organizm człowieka).

- poznanie charakterystyki botanicznej, ekologicznej, chemicznej i farmakologicznej najważniejszych gatunków roślin wykorzystywanych w fitoterapii i kosmetologii

- poszerzenie wiedzy na temat niebezpiecznych – trujących, halucynogennych i narkotycznych gatunków roślin rodzimych i egzotycznych

- rozpoznawanie surowców roślinnych o znaczeniu kosmetycznym, farmakologicznym i użytkowym.

- wykształcenie umiejętności posługiwania się „kluczami" w celu oznaczenia surowców roślinnych.

Zajęcia mają aspekt teoretyczny i praktyczny

 

Przedmiot obligatoryjny dla studentów III roku I stopnia Biologii medycznej w roku akademickim 2019/20 w semestrze letnim