Zapraszam na konsultacje w semestrze zimowym. Odbywać się one będą w formie stacjonarnej w pok. 132 w budynku przy Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4 A (tzw. Stary Humanik):

środa 12.00 - 13.00

oraz w formie wideokonferencji na platformie Wirtualny Kampus:

wtorek 9.30 - 10.30Seminarium magisterskie z zakresu literaturoznawstwa ma za zadanie ugruntować poszerzoną wiedzę i umiejętności zdobywane przez studentów na studiach I i zwłaszcza II stopnia oraz prowadzić do napisania pod kierunkiem promotora samodzielnej pracy magisterskiej z zakresu podjętej problematyki polonistycznej, zwłaszcza piśmiennictwa II połowy XIX i początku XX wieku, a także literatury dla dzieci i młodzieży.

Celem zajęć jest przygotowanie uczestników do stworzenia pracy licencjackiej.

Prowadzący: dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak, prof. UMCS


Wykład ma za zadanie zaprezentować najważniejsze zjawiska i tendencje artystyczno-ideowe literatury europejskiej II połowy XIX i początku XX wieku w kontekście zagadnień edytorskich oraz problemów wydawniczych dzieł z tego okresu.