Zapraszam na konsultacje w semestrze letnim. Odbywać się one będą w formie stacjonarnej w pok. 132 w budynku przy Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4 A (tzw. Stary Humanik):

środa 12.00 - 13.00

oraz w formie wideokonferencji na platformie Wirtualny Kampus:

wtorek 15.00 - 16.00Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z wybranymi przykładami różnorakich realizacji idei korespomdencji sztuk w literaturze przełomu XIX i XX wieku. Śledząc związki literatury z innymi sztukami (przykłady europejskie i polskie), studenci rozpoznają istotne zjawiska artystyczne tego okresu oraz rozwijają umiejętności analizy intersemiotycznej dzieła. 

Celem zajęć jest zaprezentowanie najważniejszych zagadnień estetycznych, ideowych, światopoglądowych i filozoficznych dwóch epok literackich: pozytywizmu i Młodej Polski. Zajęcia te mają wyposażyć studenta w umiejętności analityczno-interpretacyjne tekstów pozytywizmu i Młodej Polski z uwzględnieniem kontekstu kultury i literatury europejskiej.

Celem zajęć jest przygotowanie uczestników do stworzenia pracy licencjackiej.

Prowadzący: dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak, prof. UMCS


W tym miejscu mogą Państwo wybrać temat pracy semestralnej z przedmiotu: tradycje literatury XIX wieku. 

Seminarium magisterskie z zakresu literaturoznawstwa ma za zadanie ugruntować poszerzoną wiedzę i umiejętności zdobywane przez studentów na studiach I i zwłaszcza II stopnia oraz prowadzić do napisania pod kierunkiem promotora samodzielnej pracy magisterskiej z zakresu podjętej problematyki polonistycznej, zwłaszcza piśmiennictwa II połowy XIX i początku XX wieku, a także literatury dla dzieci i młodzieży.