Zapraszam na konsultacje w semestrze letnim. Odbywać się one będą w formie stacjonarnej w pok. 132 w budynku przy Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4 A (tzw. Stary Humanik):

środa 14.50 - 15.50

czwartek 14.50 - 15.50

4 maja br. konsultacje odbędą się w trybie zdalnym w WK.

Istnieje możliwość - po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym - umówienia się na konsultacje w trybie zdalnym na platformie WK.

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych pojęć literaturoznawczych oraz problemów teorii i metodologii badań w zakresie tej dyscypliny, a także ukazanie literatury jako szczególnego rodzaju praktyki kulturowej (J. Culler). Przedmiot ma na celu również rozwinięcie umiejętności interpretowania tekstów literackich w kontekście konkretnych metod badawczych, wdrożenie do dyskusji na temat funkcji literatury w kulturze oraz obiegów i gustów literackich.

W tym miejscu mogą Państwo wybrać temat pracy semestralnej z przedmiotu: tradycje literatury XIX wieku. 

Seminarium magisterskie z zakresu literaturoznawstwa ma za zadanie ugruntować poszerzoną wiedzę i umiejętności zdobywane przez studentów na studiach I i zwłaszcza II stopnia oraz prowadzić do napisania pod kierunkiem promotora samodzielnej pracy magisterskiej z zakresu podjętej problematyki polonistycznej, zwłaszcza piśmiennictwa II połowy XIX i początku XX wieku, a także literatury dla dzieci i młodzieży.

Celem zajęć jest przygotowanie uczestników do stworzenia pracy licencjackiej.

Prowadzący: dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak, prof. UMCS


Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z wybranymi przykładami różnorakich realizacji Horacjańskiej formuły „ut pictura poesis” w literaturze XIX i XX wieku. Śledząc związki literatury ze sztukami plastycznymi (przykłady europejskie i polskie), studenci rozpoznają istotne zjawiska artystyczne, poetyki oraz nabywają i rozwijają umiejętności analizy intersemiotycznej dzieła.