Zajęcia fakultatywne koncentrują się fragmentach dziejów Polski średniowiecznej widzianych przez pryzmat Kronik Janka z Czarnkowa i Jana Długosza. Studenci mają okazję poszerzyć wiadomości o osobach kronikarzy i ich dziełach.

Studenci historii, studia pierwszego stopnia

Semestr letni, rok akademicki 2020/2021

Horyzont geograficzny epoki średniowiecza i jego uwarunkowania; pojmowanie przestrzeni w średniowieczu; kontakty ze wschodem (Mongołowie, Chiny); dawne mapy świata.

Studenci 1 roku turystyki historycznej (1 stopień)

Rok akademicki: 2020/2021, sem. letni

Historia średniowieczna Polski - wybrane zagadnienia: początki państwa polskiego, kryzys monarchii wczesnopiastowskiej, tzw. testament Bolesława Krzywoustego, przebudowa społeczno-gospodarcza ziem polskich (immunitety i osadnictwo na prawie niemieckim), sprowadzenie Krzyżaków na ziemie polskie, polityka dynastyczna ostatnich Piastów, losy sukcesji andegaweńskiej, tzw. unia w Krewie, inkorporacja Prus do Królestwa Polskiego.

Studenci 1 roku historii (1 stopień)

Rok akademicki: 2020/2021, sem. letni

Ruch regionalny i ruch miłośniczy - pojęcia i różnice; zarys historii ruchu regionalnego i miłośniczego w Polsce (narodziny, etapy rozwoju); prawne aspekty funkcjonowania ruchów regionalnych i miłośniczych (sektor NGO, prawo o stowarzyszeniach i fundacjach); przejawy i formy aktywności ruchów regionalnych i miłośniczych.

Studenci 3 roku turystyki historycznej (1 stopień)

Rok akademicki: 2020/2021, sem. letni

Sztuka i kultura Polski średniowiecznej. Romanizm w Polsce (ramy czasowe, cechy specyficzne, przegląd wybranych zabytków i ich charakterystyka pod kątem potrzeb przewodników turystycznych) Gotyk (ramy czasowe, cechy specyficzne, przegląd wybranych zabytków i ich charakterystyka pod kątem potrzeb przewodników turystycznych).

Studenci 1 roku turystyki historycznej (1 stopień)

Rok. akademicki 2020/2021, sem. letni

Zarys historii turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej specyfiki. Typologia turystyki. Turystyka kulturowa i jej rodzaje. Możliwości uprawiania poszczególnych rodzajów turystyki kulturowej w Polsce.

Studenci 1 roku turystyki historycznej (1 stopień)

Rok akademicki: 2020/2021, sem. letni