Cel:

Głównym celem jest zapoznanie studentów ze zjawiskami, procesami i prawidłowościami występującymi w najważniejszych dziedzinach międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Podstawowy efekt kształcenia polega na zrozumieniu przez studentów mechanizmów ekonomicznych występujących w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, reguł międzynarodowej polityki handlowej oraz roli organizacji międzynarodowych w kształtowaniu międzynarodowych stosunków gospodarczych. Przygotowanie studentów do przeprowadzania analizy sytuacji gospodarczej w skali globalnej i regionalnej.

Adresaci kursu:

Studenci I roku Finansów i Rachunkowości, I stopień

Rok akademicki: 2019/2020, semestr letni

Cel:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej przygotowania i realizacji transakcji w handlu zagranicznym. Program przedmiotu obejmuje zagadnienia teoretyczne i wiedzę praktyczną dotyczącą wykładanej tematyki. Słuchacze powinni poznać specyfikę transakcji w obrocie zagranicznym.

Adresaci kursu:

Studenci III roku Ekonomii, specjalność Biznes Międzynarodowy

Rok akademicki: 2019/2020, semestr letni

Cel:

Głównym celem wykładu jest charakterystyka korporacji międzynarodowych jako podmiotu gospodarki światowej. Ukazanie przyczyn umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw oraz zakresu ich ekspansji. Analiza skutków działalności korporacji ze szczególnym uwzględnieniem ich obecności w gospodarce polskiej.

Adresaci kursu:

Studenci III roku Ekonomii, spec. Biznes Międzynarodowy

Rok akademicki: 2019/2020, semestr letni